Adatvédelmi Nyilatkozat

Az ÚjSzövetség Gyülekezet (a továbbiakban: Gyülekezet) hitéleti tevékenysége során
biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, illetve a
Gyülekezet által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának
megakadályozása érdekében az Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzatában
meghatározta a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági
előírásokat.

Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az adatvédelemről, az Európai
Parlament 2016/679. rendelet (GDPR) előírásai, és egyéb, az adatvédelemről szóló
hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

Az adatkezelések jogalapja:
Az adatalany érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez.

Az Adatkezelő neve:
ÚjSzövetség Gyülekezet
Képviselője: Ráki Tamás vezető lelkipásztor
Egyházi technikai száma: 1036
Székhelye: 3531 Miskolc, Nagyváthy J. u. 6.

Az adatkezelés időtartama:
Tekintettel arra, hogy a Gyülekezet hitéleti tevékenysége keretében bármilyen
adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes, az adatalany, érintett a hozzájárulását alapvetően
határozatlan időre adja azzal a feltétellel, hogy írásban azt bármikor visszavonhatja.
Ez alól kivételt képez azon személyes adatok köre, melyeknél a kezeléshez és
felhasználáshoz adott hozzájárulás az internetes technológia természetéből fakadóan vissza
nem vonható.

Az adatok kezelése:
A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy és egyéb cselekvőképességet
korlátozó gondnokság alatt álló személy hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak
érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése és írásbeli
jóváhagyása szükséges.
Ennek megfelelően a 16. életévét be nem töltött adatalany személyes felelőssége, hogy
előzetesen beszerezze törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, mely az
adatalanyért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és ezt a hozzájáruló
nyilatkozatot az adatkezelő kérésére bármikor rendelkezésre tudja bocsátani. A
cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló)
adatalany önállóan nem tölthet ki adatszolgáltatást, nevében törvényes képviselője (általában
a szülő) teheti ezt meg, aki az adatalanyért egyben vállalja is a felelősséget.

Az adatkezelési rendszert az AppSheet működteti, az adatok biztonsági, technikai, védelmi
rendszerét abiztosítja. Bővebb információ a Adatvédelmi és Általános
Szerződési feltételek oldalon: https://policies.google.com/?hl=hu, illetőleg a
https://www.appsheet.com/Home/DPST hivatkozás alatt érhető el.

Az internetes adatvédelmi tájékoztató tartalma:
„Ezúton tájékoztatunk, hogy a lelkigondozásban, pásztorlásban való részesülés, illetve a
rendezvényeinkről, eseményeinkről történő kiértesítés érdekében személyes adataidat az
adatbázisunkban nyilvántartjuk, és a gyülekezeti hitéleti célok megvalósulása érdekében,
határozatlan ideig kezeljük.
Felhívjuk szíves figyelmedet arra, hogy bármikor jogosult vagy az adatkezelésről tájékoztatást
kérni, valamint írásban az adatok helyesbítését vagy törlését kezdeményezni.

A hatályos magyar jogszabályok szerint jelen formanyomtatványunk kitöltése teljesen
önkéntes, ugyanakkor egyben az írásos hozzájárulásod is ahhoz, hogy személyes adataidat
nyilvántartsuk, illetve a pásztorod részére jelen tagfelvételi kérelmed adattartalmát
kapcsolatfelvétel céljából továbbítsuk.
Az ÚjSzövetség Gyülekezet kötelezettséget vállal arra, hogy a hitéleti tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan
biztonsági, technikai, és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja,
ugyanakkor tájékoztatunk, hogy a gyülekezeti tagjaink cselekedeteiért felelősséget vállalni
nem tudunk!
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdésed, illetve észrevételed lenne,
kérjük, keresd szolgálattevőinket az adatvedelem.ujszovetseg@gmail.com email címen. Az
általad rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget szintén nem vállalunk.”

Közérdekű adatigénylés:
Közérdekű adat megismerése iránt bárki írásban postai úton a Gyülekezet székhelyére vagy
elektronikus úton az iroda@ujszovetseg.hu e-mail címen igényt nyújthat be. A közérdekű adat
megismerésére irányuló kérelem a Gyülekezet részéről legfeljebb 30 napon belül teljesítendő.
Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, amennyiben elbíráláskor a következő feltételek
együttesen fennállnak:

a) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek,
b) a kért adatok pontosan meg vannak határozva, így az igényelt adatok teljesen
beazonosíthatóak,
c) nem találhatóak meg a honlapon,
d) a kérelmező elérhetősége tisztázott,
e) a tájékoztatás formája és módja tisztázott,
f) ha az adatszolgáltatás teljesítése költségbe kerül, akkor annak megtérítését kérelmező
vállalja.

Ha kérelmező a közérdekű adat szolgáltatásához szükséges költségeket nem viseli, vagy a
fenti feltételek együttesen nem állnak fenn, úgy abban az esetben az igény elutasítható.

Az adatalany érintett jogai:
A tájékoztató hírlevelekről a leiratkozás bármikor lehetséges, a honlapon a személyes adatok
kezelésére vonatkozó információk folyamatosan elérhetőek, továbbá bármikor lehet kérni a
személyes adatok kezelésének beszűntetését, az adatok módosítását vagy törlését a
nyilvánosan közzétett iroda@ujszovetseg.hu e-mail címen.

Leiratkozás, vagy adattörlési kérelemnek feldolgozásával az adatkezelés megszűnik, az
adatok törlésének határideje: a leiratkozási, vagy adattörlési kérelem feldolgozásának
időpontjában haladéktalanul megtörténik, de legkésőbb 30 naptári napon belül.

Az érintett tájékoztatást kérhet a Gyülekezettől személyes adatai kezeléséről és kérheti
személyes adatainak helyesbítését. Jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa,
illetve kérje -a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezelések kivételével 1 – azok törlését.

Az adatalany érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal
fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges
jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az adatalany érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos
jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos
kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét
is. (email: ugyfelszolgalat@naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)

A Gyülekezet nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak
az eredménye, hogy adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és
jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott. Ilyet tapasztalva a Gyülekezet azonnali
hatállyal a hatóságoknál bejelentést tesz.


1 Tekintettel arra, hogy a megadott adatok valódiságáért a Gyülekezet felelősséget vállalni
nem tud, ezért bizonyítási eljárás esetére az adatkezelés alapjául szolgáló első látogatói
kérdőív, helyi vagy online tagfelvételi kérelem, konferencia regisztráció, valamint egyéb,
első írásos nyilatkozatának adattartalmát a Gyülekezet egészen a megszűnéséig megőrzi.

| Adatvédelmi Nyilatkozat

Az ÚjSzövetség Gyülekezet (a továbbiakban: Gyülekezet) hitéleti tevékenysége során
biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, illetve a
Gyülekezet által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának
megakadályozása érdekében az Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzatában
meghatározta a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági
előírásokat.

Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az adatvédelemről, az Európai
Parlament 2016/679. rendelet (GDPR) előírásai, és egyéb, az adatvédelemről szóló
hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

Az adatkezelések jogalapja:
Az adatalany érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez.

Az Adatkezelő neve:
ÚjSzövetség Gyülekezet
Képviselője: Ráki Tamás vezető lelkipásztor
Egyházi technikai száma: 1036
Székhelye: 3531 Miskolc, Nagyváthy J. u. 6.

Az adatkezelés időtartama:
Tekintettel arra, hogy a Gyülekezet hitéleti tevékenysége keretében bármilyen
adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes, az adatalany, érintett a hozzájárulását alapvetően
határozatlan időre adja azzal a feltétellel, hogy írásban azt bármikor visszavonhatja.
Ez alól kivételt képez azon személyes adatok köre, melyeknél a kezeléshez és
felhasználáshoz adott hozzájárulás az internetes technológia természetéből fakadóan vissza
nem vonható.

Az adatok kezelése:
A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy és egyéb cselekvőképességet
korlátozó gondnokság alatt álló személy hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak
érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése és írásbeli
jóváhagyása szükséges.
Ennek megfelelően a 16. életévét be nem töltött adatalany személyes felelőssége, hogy
előzetesen beszerezze törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, mely az
adatalanyért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és ezt a hozzájáruló
nyilatkozatot az adatkezelő kérésére bármikor rendelkezésre tudja bocsátani. A
cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló)
adatalany önállóan nem tölthet ki adatszolgáltatást, nevében törvényes képviselője (általában
a szülő) teheti ezt meg, aki az adatalanyért egyben vállalja is a felelősséget.

Az adatkezelési rendszert az AppSheet működteti, az adatok biztonsági, technikai, védelmi
rendszerét abiztosítja. Bővebb információ a Adatvédelmi és Általános
Szerződési feltételek oldalon: https://policies.google.com/?hl=hu, illetőleg a
https://www.appsheet.com/Home/DPST hivatkozás alatt érhető el.

Az internetes adatvédelmi tájékoztató tartalma:
„Ezúton tájékoztatunk, hogy a lelkigondozásban, pásztorlásban való részesülés, illetve a
rendezvényeinkről, eseményeinkről történő kiértesítés érdekében személyes adataidat az
adatbázisunkban nyilvántartjuk, és a gyülekezeti hitéleti célok megvalósulása érdekében,
határozatlan ideig kezeljük.
Felhívjuk szíves figyelmedet arra, hogy bármikor jogosult vagy az adatkezelésről tájékoztatást
kérni, valamint írásban az adatok helyesbítését vagy törlését kezdeményezni.

A hatályos magyar jogszabályok szerint jelen formanyomtatványunk kitöltése teljesen
önkéntes, ugyanakkor egyben az írásos hozzájárulásod is ahhoz, hogy személyes adataidat
nyilvántartsuk, illetve a pásztorod részére jelen tagfelvételi kérelmed adattartalmát
kapcsolatfelvétel céljából továbbítsuk.
Az ÚjSzövetség Gyülekezet kötelezettséget vállal arra, hogy a hitéleti tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan
biztonsági, technikai, és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja,
ugyanakkor tájékoztatunk, hogy a gyülekezeti tagjaink cselekedeteiért felelősséget vállalni
nem tudunk!
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdésed, illetve észrevételed lenne,
kérjük, keresd szolgálattevőinket az adatvedelem.ujszovetseg@gmail.com email címen. Az
általad rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget szintén nem vállalunk.”

Közérdekű adatigénylés:
Közérdekű adat megismerése iránt bárki írásban postai úton a Gyülekezet székhelyére vagy
elektronikus úton az iroda@ujszovetseg.hu e-mail címen igényt nyújthat be. A közérdekű adat
megismerésére irányuló kérelem a Gyülekezet részéről legfeljebb 30 napon belül teljesítendő.
Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, amennyiben elbíráláskor a következő feltételek
együttesen fennállnak:

a) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek,
b) a kért adatok pontosan meg vannak határozva, így az igényelt adatok teljesen
beazonosíthatóak,
c) nem találhatóak meg a honlapon,
d) a kérelmező elérhetősége tisztázott,
e) a tájékoztatás formája és módja tisztázott,
f) ha az adatszolgáltatás teljesítése költségbe kerül, akkor annak megtérítését kérelmező
vállalja.

Ha kérelmező a közérdekű adat szolgáltatásához szükséges költségeket nem viseli, vagy a
fenti feltételek együttesen nem állnak fenn, úgy abban az esetben az igény elutasítható.

Az adatalany érintett jogai:
A tájékoztató hírlevelekről a leiratkozás bármikor lehetséges, a honlapon a személyes adatok
kezelésére vonatkozó információk folyamatosan elérhetőek, továbbá bármikor lehet kérni a
személyes adatok kezelésének beszűntetését, az adatok módosítását vagy törlését a
nyilvánosan közzétett iroda@ujszovetseg.hu e-mail címen.

Leiratkozás, vagy adattörlési kérelemnek feldolgozásával az adatkezelés megszűnik, az
adatok törlésének határideje: a leiratkozási, vagy adattörlési kérelem feldolgozásának
időpontjában haladéktalanul megtörténik, de legkésőbb 30 naptári napon belül.

Az érintett tájékoztatást kérhet a Gyülekezettől személyes adatai kezeléséről és kérheti
személyes adatainak helyesbítését. Jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa,
illetve kérje -a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezelések kivételével 1 – azok törlését.

Az adatalany érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal
fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges
jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az adatalany érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos
jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos
kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét
is. (email: ugyfelszolgalat@naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)

A Gyülekezet nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak
az eredménye, hogy adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és
jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott. Ilyet tapasztalva a Gyülekezet azonnali
hatállyal a hatóságoknál bejelentést tesz.


1 Tekintettel arra, hogy a megadott adatok valódiságáért a Gyülekezet felelősséget vállalni
nem tud, ezért bizonyítási eljárás esetére az adatkezelés alapjául szolgáló első látogatói
kérdőív, helyi vagy online tagfelvételi kérelem, konferencia regisztráció, valamint egyéb,
első írásos nyilatkozatának adattartalmát a Gyülekezet egészen a megszűnéséig megőrzi.

Isten hozott!