Magyar
English
Română
Deutsch

Adatvédelmi Nyilatkozat

Az ÚjSzövetség Gyülekezet (a továbbiakban: Gyülekezet) hitéleti tevékenysége során biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogok érvényesülését, illetve a Gyülekezet által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében az Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzatában meghatározta a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.

Az adatok kezelésekor a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az 1998. évi VI. törvény az adatvédelemről, az Európai Parlament 2016/679. rendelet (GDPR) előírásai, és egyéb, az adatvédelemről szóló hatályos magyar jogszabályok az iránymutatóak.

Az adatkezelések jogalapja:
Az adatalany érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.


Az Adatkezelő neve:
ÚjSzövetség Gyülekezet Képviselője: Ráki Tamás vezető lelkipásztor
Egyházi technikai száma: 1036
Székhelye: 3531 Miskolc, Nagyváthy J. u. 6.


Az adatkezelés időtartama:
Tekintettel arra, hogy a Gyülekezet hitéleti tevékenysége keretében bármilyen adatszolgáltatás önkéntes és befolyásmentes, az adatalany, érintett a hozzájárulását alapvetően határozatlan időre adja azzal a feltétellel, hogy írásban azt bármikor visszavonhatja. Ez alól kivételt képez azon személyes adatok köre, melyeknél a kezeléshez és felhasználáshoz adott hozzájárulás az internetes technológia természetéből fakadóan vissza nem vonható.


Az adatok kezelése:
A 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes személy és egyéb cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez törvényes képviselőjük (általában a szülő) beleegyezése és írásbeli jóváhagyása szükséges. Ennek megfelelően a 16. életévét be nem töltött adatalany személyes felelőssége, hogy előzetesen beszerezze törvényes képviselőjének beleegyezését, illetve jóváhagyását, mely az adatalanyért történő teljes felelősségvállalást is magában foglalja és ezt a hozzájáruló nyilatkozatot az adatkezelő kérésére bármikor rendelkezésre tudja bocsátani. A cselekvőképtelen (14 év alatti vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló) adatalany önállóan nem tölthet ki adatszolgáltatást, nevében törvényes képviselője (általában a szülő) teheti ezt meg, aki az adatalanyért egyben vállalja is a felelősséget.


Az adatkezelési rendszert az AppSheet működteti, az adatok biztonsági, technikai, védelmi rendszerét abiztosítja. Bővebb információ a Adatvédelmi és Általános Szerződési feltételek oldalon: https://policies.google.com/?hl=hu, illetőleg a https://www.appsheet.com/Home/DPST hivatkozás alatt érhető el.

Az internetes adatvédelmi tájékoztató tartalma:
Ezúton tájékoztatunk, hogy a hitéleti konzultációk, lelkigondozói munka folyamán megismert adatokról jegyzet készül, mely a lelkigondozód, lelkipásztorod emlékeinek felelevenítésére szolgál és a személyes foglalkozás folytatólagossága érdekében történik. A jegyzet kizárólag a lelkigondozód, lelkipásztorod részére, illetve munkájának minőségbiztosítása céljából a vezető lelkipásztora, az online gyülekezethálózat vezető lelkipásztora, illetve az ÚjSzövetség Gyülekezet vezető lelkipásztora számára elérhető.
Hang és képfelvétel nem készül a beszélgetésekről, a lelkigondozód, lelkipásztorod kizárólag írásos jegyzetet készít, mely havonta, a hónap utolsó napján automatikusan törlődik.
A lelkigondozók, lelkipásztorok hitéleti munkájuk megkezdése előtt titoktartási-, valamint adatvédelmi nyilatkozat tételre kötelezettek.
Az ÚjSzövetség Gyülekezet kötelezettséget vállal arra, hogy a hitéleti tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai, és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, ugyanakkor tájékoztatunk, hogy a gyülekezeti tagjaink cselekedeteiért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az általad rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért és az ebből eredő kommunikációs problémákért szintén nem tudunk felelősséget vállalni! Ezek elkerülése érdekében kérjük, hogy az adataidban történő esetleges változásokat 15 napon belül az ujszovetseg.onlinetaglista@gmail.com e-mail címre írásban beküldeni szíveskedj!


A hatályos magyar jogszabályok szerint jelen formanyomtatványunk kitöltése teljesen önkéntes, ugyanakkor egyben az írásos hozzájárulásod is ahhoz, hogy személyes adataidat nyilvántartsuk, illetve a pásztorod részére jelen tagfelvételi kérelmed adattartalmát kapcsolatfelvétel céljából továbbítsuk. Az ÚjSzövetség Gyülekezet kötelezettséget vállal arra, hogy a hitéleti tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai, és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, ugyanakkor tájékoztatunk, hogy a gyülekezeti tagjaink cselekedeteiért felelősséget vállalni nem tudunk! Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban további kérdésed, illetve észrevételed lenne, kérjük, keresd szolgálattevőinket az adatvedelem.ujszovetseg@gmail.com email címen. Az általad rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget szintén nem vállalunk.”

Közérdekű adatigénylés:
Közérdekű adat megismerése iránt bárki írásban postai úton a Gyülekezet székhelyére vagy elektronikus úton az iroda@ujszovetseg.hu e-mail címen igényt nyújthat be. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelem a Gyülekezet részéről legfeljebb 30 napon belül teljesítendő. Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, amennyiben elbíráláskor a következő feltételek
együttesen fennállnak:


a) az igényelt adatok közérdekű adatnak minősülnek,
b) a kért adatok pontosan meg vannak határozva, így az igényelt adatok teljesen beazonosíthatóak,
c) nem találhatóak meg a honlapon,
d) a kérelmező elérhetősége tisztázott,
e) a tájékoztatás formája és módja tisztázott,
f) ha az adatszolgáltatás teljesítése költségbe kerül, akkor annak megtérítését kérelmező vállalja.


Ha kérelmező a közérdekű adat szolgáltatásához szükséges költségeket nem viseli, vagy a fenti feltételek együttesen nem állnak fenn, úgy abban az esetben az igény elutasítható.

Az adatalany érintett jogai:
A tájékoztató hírlevelekről a leiratkozás bármikor lehetséges, a honlapon a személyes adatok kezelésére vonatkozó információk folyamatosan elérhetőek, továbbá bármikor lehet kérni a személyes adatok kezelésének beszűntetését, az adatok módosítását vagy törlését a nyilvánosan közzétett iroda@ujszovetseg.hu e-mail címen.


Leiratkozás, vagy adattörlési kérelemnek feldolgozásával az adatkezelés megszűnik, az adatok törlésének határideje: a leiratkozási, vagy adattörlési kérelem feldolgozásának időpontjában haladéktalanul megtörténik, de legkésőbb 30 naptári napon belül.

Az érintett tájékoztatást kérhet a Gyülekezettől személyes adatai kezeléséről és kérheti személyes adatainak helyesbítését. Jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje -a jogszabályban elrendelt kötelező adatkezelések kivételével 1 – azok törlését.

Az adatalany érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.

Az adatalany érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is. (email: ugyfelszolgalat@naih.hu; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.)

A Gyülekezet nem vállal felelősséget olyan jogosulatlan adatfelhasználásért, ami annak az eredménye, hogy adatbázisát, rendszerét jogosulatlan felhasználó feltörte, és jogellenes cselekmény folytán adatokhoz jutott. Ilyet tapasztalva a Gyülekezet azonnali hatállyal a hatóságoknál bejelentést tesz.

1 Tekintettel arra, hogy a megadott adatok valódiságáért a Gyülekezet felelősséget vállalni nem tud, ezért bizonyítási eljárás esetére az adatkezelés alapjául szolgáló első látogatói
kérdőív, helyi vagy online tagfelvételi kérelem, konferencia regisztráció, valamint egyéb, első írásos nyilatkozatának adattartalmát a Gyülekezet egészen a megszűnéséig megőrzi.