Alaptanítások

Prófétálj a csontoknak

Az embernek a szelleme az több, mint a lelke, a teste. A szelleme akkor is hall, amikor mélyaltatásban van. A szellem akkor is él, amikor kisbabaként, kis embrióként ott van valaki az anyjának a méhében. Az embernek a szelleme akkor is tovább él, ha már elköltözik a földről, mert a szellem több, mint a test. A test nem használ semmit, a szellem, ami megelevenít, azt mondja Istennek az Igéje. Ezért szólunk szellembe, szólunk gyógyulást, kegyelmet. Kimegy az Úr prófétai szavak, akkor a csontok is megelevenednek. 

Ezékiel próféta könyve 37:1 „Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr szellem által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. 2 És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.3 És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!” Most is nagyon sok megszáradt csont van. Sok embernek az élete ki van száradva, tönkre van menve. Tele van Európa szellemi tetemekkel. Tele van Magyarország szellemi csontokkal, amik egyszer éltek, de most meg vannak száradva.  Prófétálj a saját testednek is, prófétálj a saját csontjaidnak, családodnak, nemzetednek. Mit prófétálj? Halld meg az Úr beszédét!

Ezékiel próféta könyve 37:5” Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek szellemet, hogy megéledjetek.” Mi a prófétáknak a szerepe? Hogy szólják az Úrnak a szavát. Hogy a csontok megelevenedjenek, helyreálljanak. Mi az én és a te szereped? Az, hogy ne legyél hitetlen, hanem legyél hívő, amikor nem látod a helyzetet, akkor is. Mert szellemben dőlnek el a dolgok. Nem azt mondta rögtön, hogy csontok ez meg az lesz veletek, hanem beszélt a szellemről, mert ha nincs Szent Szellem, akkor csontok maradnak. Sok keresztyén csak egy ülő hús és csont: ülnek a gyülekezetben és nincs bennük a Szent Szellem.

Ezékiel próféta könyve 37:6 „És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” Nem azért csinálja ezt az Úr, hogy te nagy legyél. Nem azért van ébredés, hogy bárki kiemelkedjen, hanem azért, mert az Úr a nagyságát meg akarja mutatni, hogy Ő az Úr Európában, hogy Ő az Úr Magyarországon, a családodban, a kórházakban, a halál fölött, a pokol fölött.

Ne azt nézd csak, amit látsz. Mert látod a megszáradt tetemeket, a bűnöket, utcán drogosok beszélnek, rengeteg démon van körülöttük. Ezért kell az imádó oltár, ezért kell, hogy a városok is megváltozzanak. Angyalok kell, hogy dolgozzanak a városainkban és ezért kell prófétálni is. Aki próféta, az prófétáljon, aki evangélista, az lelkeket fog nyerni, aki imádkozó imádkozni fog, aki buzdító az buzdítson, aki adakozó adakozzon, aki tanító tanítson.

Ezékiel próféta könyve 37:7 „És én prófétálék, a mint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.” Sokszor, amikor az ébredés jön, úgy néz ki, hogy káosz van. Eddig csendbe ott voltak a kövek, a csontok, hirtelen nagy zúgás és a csontok elkezdtek mozogni, elkezdtek megindulni a dolgok. Elkezd a családodba is megindulni. Ilyenkor némelyek megrendülnek, hogy mi történik. Elkezdenek olyan dolgok történni, ami eddig nem történt és szokatlan. Az emberek megrettennek a nem szokványos dolgoktól, hogy mi történik körülötte. 

Belépett Jézus a zsinagógába, mondták neki, hogy tudják, hogy ki, azért jöttél, hogy gyötörjél? Jézus megdorgálta. Miért? Mert azt mondta az ördög, hogy tudom, hogy ki vagy, honnan jöttél, ismerem a te szennyesedet, tönkre foglak téged tenni. Mondja az ördög, hogy tudom a gyenge pontjaidat, hol lehet megtámadni a betegséggel, az anyagiakkal egyébbel, majd megszégyenítelek téged, mert én tudom, hogy lehet téged tönkre tenni. Ne legyél kíváncsi sátán véleményére! Arra legyél kíváncsi, hogy mit mond Isten terólad

Amikor az Úr megjelent valakinek azzal kezdte, hogy: Ne félj! Például Dánielnek vagy Máriának.  Lukács 1:30” És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.” Miért mondta? Mert az embereket a legjobban a félelem tudja rossz irányba vinni. Sose dönts a félelmeid alapján, sőt a félelmeid ellenére azt tedd meg, amit az Úr akar, mert a félelem attól akar visszatartani. Hittel lépj a hitetlenség ellenére. 

Ezékiel próféta könyve 37:8 „És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de szellem nem vala még bennök.”  Átrendeződés lett. Ma sok ember nincs a helyén a világban és az egyházban sem. Van, akiket az Úr áthelyez egyik helyről a másik helyre. Fontos megtalálni a saját ízületedet, a saját csontodat, saját helyedet, és ekkor elkezdenek átalakulni a dolgok. Van, amikor a csontok a helyükre kerülnek, már van rajtuk bőr, – az emberek ott vannak darabra – de még szellem nincs bennük. Ezékiel próféta könyve 37:9 ”És monda nékem: Prófétálj a szellemnek, prófétálj embernek fia, és mondjad a szellemnek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő szellem, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!„ Két prófécia volt itt. Az egyikben elmondta, hogy mi lesz velük, de a másodikban pedig, hogy prófétáljon a szellemnek. Egyszer a csontoknak kellett szólni, egyszer az embereknek kellett szólni, aztán pedig a szellemvilágba kellett szólni. Akkor még nem volt itt a Szent Szellem. Van, amikor kell szólni a szellemvilágba. 

Ezékiel próféta könyve 37:11 „És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!” Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, még ma is gyógyít. Istennek még ma is van ereje, egyháza és itt van a földön, vannak prófétái, apostolai, tanítói, evangélistái, bátorítói adakozók, gyámolítók és te vagy az Úrnak a kinyújtott keze, a szája, a lába, a finanszírozója, az áldása más emberek számára.

Ha tele vagy Szent Szellemmel, akkor még a nehézség ideje alatt is kijön belőled a kenet. De ha tele vagy keserűséggel, sérülésekkel, akkor megnyomják azt a pontot és rögtön felkel benned. Ezért fontos a gyógyulás, és hogy a szívetek meggyógyuljon, az emberek bizalma is helyre tudjon állni. Azoknak, hogy legyen bizalma, akik csalódtak. Azt mondja Jézus: Boldog, aki bennem meg nem botránkozik. Olvassuk, hogy Jézushoz jött a parázna nő és azt mondta neki, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, senki nem kárhoztat, és én se kárhoztatlak. Ez nem azt jelenti, hogy megengedjük a vétkezést és a bűnöket a gyülekezetben! Bűngyűlölőnek kell lenni, de a bűnöst szeretni kell. Ezért fontos dolog, hogy jó reakcióink legyenek. 

Ésaiás próféta könyve 43:1” És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” Jákób eredeti neve azt jelenti, hogy csaló, akiből Izrael lett, mert találkozott az Úrral és harcolt az Úrral és győzött. Megragadta az Ő ígéreteit, az elsőszülöttségi jogot, amire az Úr hívta el őt. Sokszor, akármilyen volt a régi életed, az Úr egy új nevet ad neked. Izrael azt jelenti, hogy Isten harcosa. A csalóból, így lett Isten harcosa, ez egy prófétikus név az Isten harcosa. Azért nem kell félned, mert az Úr kiváltott téged a bűnből, a régi életedből, betegségeidből sok mindenből, az atyáidtól örökölt hiábavaló természetedtől. és azt mondta, hogy: Az enyém vagy.  

Ésaiás próféta könyve 43:2 „Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged”. Ha tűzben jársz nem égsz meg. Az ellenség azt akarja, hogy megperzseljen téged, hogy elbuktasson, tönkre tegyen, hogy Isten népét ellehetlenítse, közbenjárókat megszégyenítse, hogy ha megveri a pásztort szétszéled a nyáj. Ez sátánnak a terve. Az Istennek a terve, hogy magasabb szintre kerülj, befusd a pályádat, az egyház világítson, mi legyünk a világnak a világossága

A harci kedvedet ne veszítsd el akkor se, ha minden jól megy. Legyél harcos, gyűlöld az ördögöt, és szeresd az Urat teljes szívedből. Az igazi győzelmek még csak most jönnek. Nem elveszel, hanem Isten népe virágozni, gyümölcsözni fog. A mamák egészségesek lesznek, lesz elegendő pénzetek felnevelni a gyerekeket, lesz jó lakásotok és békességben fogjátok szolgálni az Urat. Lesz hozzá erőtök, ajándékotok, fogtok tudni jól tanulni, előre menni, lesznek férjek, feleségek, mindenki a helyére kerül. 

Legyél tekintély alatt lévő férfi és nő. Ne legyél magányos. Legyen benned immunitás, legyen benned, hogy megtaláld  a kígyómérget, ami el akar érni.. Ha belemegy valakibe a kígyóméreg megbénul az idegrendszere, nem tud ellenállni. Van, aki hall egy hírt, hirtelen lebénul és nem tud mit csinálni. Szellemi élete megbénul és megbotránkozik, elhiszi a hazugságot. Ezért nem mindegy, hogy mit hallgatsz meg és mit hiszel el. Ne higgy sátán híreinek. Ne a félelmeid miatt lépj vagy ne lépj, – a mongúzok felmennek a fára és elharapják a kígyónak a nyakát. Ilyen embereket keres az Úr, akik immunisak már a kígyóméregre, a sátán hazugságaira. 

Olyan emberek töltik be az elhívásukat az utolsó időkben, akik nem az Antikrisztus szellemének fognak hinni. Nem fognak hinni a félelmeknek, hazugságoknak, hanem hisznek az igazságnak. Ha egyszer már megismerted Krisztust, akkor ne botránkozz meg benne. Lehetnek dolgok, amik történnek az életedbe, amit nem értesz, de attól még Istennek az Igéje nem változik meg. Mert minden ember legyen hazug, de Isten igaz. Igéje akkor is működik – mint a gravitáció -, ha éppen nem hisznek benne vagy éppen nem úgy történik, mert lehet egy másik erő, ami kimozdítja a gravitációt, például felhajtóerő. 

Jézus azért jött, hogy a száraz csontok a helyükre kerüljenek, hogy megtartsa, ami elveszett, érted jött, és ha te keresztyénnek tartod magad, de ki vagy száradva, vagy nem vagy a helyeden, Isten be akar plántálni az Ő földjébe, és azt akarja, hogy be tudd tölteni az elhívásodat. Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Itt tudod megtekinteni a teljes tanítást: https://youtu.be/j-51aW4gVpA

Hogyan tudod gyakorolni a szellemi hatalmadat?

Mi az, amivel próbálja meg támadni Istennek a népét az ellenség? Először is hitetlenséggel. Hogy ne higgy abban, hogy Isten a természetfölötti Isten, és hogy kicsinyhitű legyél, ne tudd elfogadni, és látni a természetfelettit. Sátán beléd akar helyezni félelmeket, hogy olyan dolgoktól kezdj el félni, ami nem valóságos, és ha még valóságos is természetes szinten, de a szellemvilág és a szellemi szint egy magasabb szint. 

Félelem, a pánik és a rettegés

 Amikor olyan dolgoktól félsz, ami nem valóságos. Amikor nem tudod, hogy Isten szeret téged, amikor elválaszt téged Isten szeretetétől. Amikor tudod, hogy a Mennyei Atya szeret téged, akkor teljesen biztonságba vagy és teljesen biztonságba van az életed. Gondolj bele, hogy Isten ne viselne rólad gondot? Ne küldene neked angyali segítséget a helyzetedbe és ne emelne ki és ne védene meg téged?

Betegség és Gyógyulás

Amikor próbálja megtámadni a testedet a betegséggel, de a betegség az nem a te osztályrészed. Akkor is az egészség a te osztályrészed, ha betegség tüneteid vannak. 

Az Isten szava – ha még nem is értjük, nem is tudunk mindent, hogy miért nem gyógyul meg mindenki, akiért imádkozunk rögtön – az Istennek az Igéje egy magasabb szellemi törvény, ami akkor is működik, még hogyha az embereknél a hitetlenség ott van, vagy bármi közbejön az életükbe, és akadályokba ütközik. 

A ráknak van egy szelleme, az démonikus eredetű. Minden betegségnek is van démona, de nem minden betegség démonikus eredetű. Amikor parancsolunk egy betegségnek nem nagyképűségből szólunk, hanem tudjuk, hogy bennünk van Istennek az ereje, és az erő ki tud áradni. A szellemi törvényszerűség akkor is működik, ha valaki nem hisz benne. Amikor nem ismered a szellemi dolgokat, akkor nem fogod tudni használni sem, mert félsz tőle. 

Van, amikor egy felkentből ki tudod húzni a kenetet, de az Úrnak a tökéletes akarata az, hogy te át tudd venni magad személyesen Krisztustól kéz érintése nélkül is a gyógyulást. Istennek az ereje kimegy interneten keresztül is, átmegy a képernyőn keresztül is, átmegy szavakon keresztül. Azt mondta a római százados, hogy nem kell, hogy eljöjjél az én házamba, csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám. Máté 8:8(KAR) „És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomban jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” Jézus szavain keresztül működtek a dolgok. Ugyanígy az Újszövetségbe Pál apostolnak a testéről elvitték a keszkenőket. A gyógyulásnak különböző módjai vannak. 

Kell, hogy legyen hited, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Nem fog működni semmilyen gyógyulás hit nélkül.

Kárhoztatás és a vádlás

Azért, hogy elszakítson téged Istennek a jelenlététől. Amikor vádolva érzed a szívedet, nem érzed magadat elég jónak, vagy bizonyos dolgokat, amit megtettél vagy nem is tettél meg, csak vádol. Azt mondja az Ige, ha szívünk nem vádol, bizodalmunk van Istenhez. Ezért fontos, hogy tudjad, hogy feltétel nélkül el vagy fogadva. Bizonyosnak kell lenned abban, hogy Isten megigazított téged

Igazi és hamis hűség

Nem mindegy, hogy milyen kérdést teszel fel az Úrnak, mert az Úr rossz kérdésre nem fog tudni neked jó választ adni.

Van, amit nem tudsz belülről megváltoztatni. Ha belülről akarsz valamit megváltoztatni, csak úgy tudod megváltoztatni a rendszert, ha a vezetője vagy, és ha a vezetése megváltozik. Ha nem értesz egyet egy gyülekezettel, egy gyülekezet vezetésével, ne kezdjél el szakadást csinálni abba a gyülekezetbe. Ne kezd el megváltoztatni te magad, mert ha meg akarod változtatni, abból szakadás lesz, és lázadóvá leszel abba a gyülekezetbe. Imádkozni lehet, ha a vezetők leragadtak, vagy eltértek a Szent Szellem munkájától vagy megragadtak egy ponton és nem akarnak tovább növekedni.

Sose mondd azt, akin keresztül megtértél, hogy az rossz, adjál érte hálát. Akárkin keresztül tértél meg. Ne szidd azt, ahonnan jöttél, mert akkor már rossz úton jársz, de nem biztos, hogy ott fogod tudni betölteni az elhívásodat végig. Kell, hogy tudj továbblépni, tudj bemenni az Isten szerint való elhívásodba, pályádra. 

Úgy néz ki, hogy kitesznek téged bizonyos helyről, hogy kirúgnak, de sok esetben azért van, mert Isten promóciót, előre léptetést akar az életedben. Tudnod kell, hogy amikor úgy néz ki, hogy támadva vagy, az neked a hasznodra van, mert még jobban meg fogsz erősödni szellemben, és hitben. Vannak dolgok, amikor váltanod kell. Ne legyél hamis dolgokhoz hűséges, ha az életed megrekedt és nem megy előre.

Fontos, hogy akkor tudsz jobban segíteni bizonyos helyzetekben, ha kijössz abból a helyzetből. Ha alulról és belülről akarsz végrehajtani változást, akkor puccsot hajtasz végre. 

Ne emeld fel Isten felkentje ellen a kezedet, még akkor sem, ha eltávozott róla az Úrnak a szelleme, mint Saulról. Van olyan ember, aki jól kezdte, de az életének a végén vagy derekán nem jól végzi. Akkor se ne te legyél az ő bukásának az előidézője. Ne emeld fel Isten felkentje ellen a kezed. Ne várd a bukását sem, mert sok jó dolgot kaptál tőle, lehet, hogy ő nevelt föl, segített neked és sokaknak segített, ezért mindig legyél hálás és ne akard a bukását, de nem kell tovább szenvedned és keseregned, és lázadoznod és pletykálkodni és szakadást csinálni vagy leszavaztatni a vezetőséget. Testvéri háborúban nincs győztes. Amikor testvérek egymás ellen háborúznak, hogy kinek van igaza, abból csak vesztes lesz. Ne menjetek bele ilyenbe. 

Fontos, hogy te a békesség embere, a szeretet embere, a béke embere legyél. Nem kell feláldozni magad, hamis áldozatot nem kell hozni. Nem kell meghalnod másoknak a dolgaiért, ha nem az Isten mondja. Te nem egy áldozat vagy, te Isten fia, Isten lánya vagy, Istennek a gyermeke és be kell töltened az elhívásodat.

Maradj meg szeretetben

Vizsgáld meg a szíved, hogy van-e benned lázadás vagy Ige ellenes dolog, vagy szeretetlenség vagy meg nem bocsátás. Ha nem tud megbocsátani, ezért lehet, hogy nem találja a helyét, és állandóan csak vándorol, és ez a vándorlás nem jó. Nem biztatok senkit, hogy hagyja ott az élő gyülekezetét. Kérdezd meg az Urat, hogy mi az Isten terve számodra, és fontos, hogy szeretet legyen a szívedben, azok felé, akik körülötted vannak. Bocsáss meg, akik bántottak, és amennyire lehet, mindenkivel békességben élj. Ha elmész a gyülekezetből, akkor pedig keress egy másik gyülekezetet, ne maradj magad. Másik gyülekezetet, ahol a Szent Szellem működik, és Isten Igéje alapján fel tudsz épülni, és szellemi tekintély alatt tudsz élni

Vízkeresztség

Apcsel 19:1- „Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szentszellemet, minekutána hivőkké lettetek?… Megkérdezte, mert látta, hogy valami nem oké ezeknél az embereknél, ők hisznek Istenbe, van egy Igei tudásuk az Ószövetségi írásokról, és hittek Jézusba is, de nem volt meg bennük a tűz. Nem voltak újjászületve Szent Szellem által.  Apcsel 19:2-6 …Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szentszellem. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.  Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.  Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.  6 És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szentszellem ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.” A keresztyén életnek velejárója kell, hogy legyen nemcsak a vízkeresztség, hanem a Szent Szellem keresztség és a prófétálás is. 

Jézusi vízkeresztség és a Keresztelő Jánosi vízkeresztség között volt különbség. Keresztelő János megtérésre keresztelt, és bűnbánatra. Jézus Krisztus azt mondta, mikor megkeresztelte Keresztelő János azt mondta, hogy szükség nékünk minden igazságot betölteni. Jézus nem volt bűnös, mégis meg kellett keresztelkednie. Miért? Mert ez egy Bibliai igazság, egy szellemi igazság a vízkeresztség, ez a szövetségnek a része, olyan mint a házasság. 

Amikor mi keresztelünk meg embereket, akkor nem nyomorult bűnösöket merítünk be a vízbe, hanem már megtért embereket, akik elfogadták Jézus Krisztust, és megigazultak, tehát igaz embereket merítünk be. Ez a szövetség a Krisztussal kötött szövetségnek a része, ami elválaszt a régitől, a világtól és nem a test szennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése. Tehát amikor te megkeresztelkedsz tudnod kell, hogy már nem mész vissza a világba, és már nem kárhoztathat az ellenség, mert már Krisztushoz tartozol. 

Szent Szellem ereje

Apcsel 19:10-12 Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét. És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze álta Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlök. Ott kezdett el tanítani, és azt olvashatjuk, hogy az emberek megszabadultak csak azért, mert egy zsebkendőt elvittek, amivel megtörölte Pál az izzadságát. Izzadságtörlő kendőkről. ezt a keszkenőt elvittél Páltól, és nem mosták ki, hanem odatették a betegeknek az ágyára, párnájára és a betegek meggyógyultak. Nem a zsebkendő gyógyít, hanem Istennek a ráhelyezett ereje. Rá lehet helyezni tárgyakra Istennek az erejét és az működik egy darabig. 

Apcsel 19:18-19 „És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.  Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.” Miután Pál prédikált, nemcsak rajta keresztül kezdtek el megnyilvánulni a dolgok, hanem elkezdtek utánzók lenni, de nem voltak újjászületve. Jöttek olyanok, akik hamis apostolok voltak, azt olvashatjuk lézengő ördögűzők. Nem álltak szellemi tekintély alatt. És azt olvashatjuk, hogy akik okkult tevékenységgel ördögi mesterségeket gyakoroltak, a könyveiket összehordták mindegyik láttára és megégették. Vannak dolgok az életedbe. Ki kell pucolni a lakásodat, ki kell pucolni a szekrényedet, az életedet és ha vannak olyan tárgyak a lakásodban, amik az okkultizmushoz, jóslás vagy különböző kabbalák, horoszkópok, jelek, bármi vagy olyan pólók, amelyek tele vannak okkult jelekkel, sárkányos, kígyós stb. 

Miért kell leszámolni a régivel? Miért kell megégetni és azt olvashatjuk, hogy, „mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek” 

Bizonyos dolgokkal le kell számolnod az életedbe. Lehet, hogy megtértél és újjá vagy születve, csak valami visszatart. Ezért bizonyos dolgokat le kell leplezni. ezért kell a tanítás. Hogy semmi ne tudjon visszatartani attól, hogy be tudd futni a pályádat

Apcsel 19:20 „Ekképen az Úrnak ígéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala” Megint egy újabb szintre léptek. A szabadító szolgálatnak egy újabb szintjére léptek. És a területi bevételeknek egy újabb szintjére léptek ezáltal az apostoli szolgálatba.  

Van az ördögnek egy terve, de neked nem szabad hallgatni rá, hanem elkezded dicsérni az Urat és a foglyok is megszabadulnak rajtad keresztül, mások is. Mert te Istennek igaz embere, asszonya vagy, ezért kell mindent kipucolni az életedből. Fontos dolog, hogy ezzel a méltósággal, tisztasággal és alázattal tudj menni előre. Tudd, hogy fel kell venned a harcot. 

A tanítást itt tudod megnézni: https://youtu.be/oHc0m4fyaho

Szabadulás böjt közben

Példabeszédek 29:25 Az emberektől való félelem tőrt vet; de a ki bízik az Úrban, kiemeltetik. Amikor az van benned, hogy azért nem teszel meg egy dolgot, ami téged előre vinne, építene, vagy nem veszel új dolgokat magadnak, nem fogadsz el jó lehetőségeket, mert mit mondanak mások, akiknek ez nem adatik meg és feljebb kerülsz tőlük vagy jobban fog menni dolgod mint nekik, és ezek miatt elengeded ezeket a lehetőségeket, akkor ez egy tőr az ellenségtől. Így akar megfosztani téged az áldásoktól.

Ne akarj az embereknek megfelelni, hanem fogad el amit az Úr készített neked. Mert az az alázat, amikor elfogadod azt, amit Isten akar és engedelmeskedsz. És nem az az alázat, hogy az emberek előtt mutatsz mást és közben meg gőg és lázadás van a szívedben. Tedd meg, azt amit Isten kér tőled és akkor vagy alázatos szívű. A kenet fogja megmutatni   az Úr jelenlétébe az életedben, hogy ki vagy! Ez a kenet megtöri az igákat, begyógyítja a sebeket, és felemel abba a pozícióba, ahol Isten akar téged látni.

 A Szent Szellem ad neked erőt, Ő megtisztít, helyreállít és be visz az Ő jelenlétébe. Látni fogod az átalakulást az életedben és a körülményekben, családodban. Az Úrnak van egy pecsétje benned, Ő a szívedbe írta be a törvényét és elpecsételte. És a veled való szövetsége is vérrel van elpecsételve. Amikor történik változás, szabadulás az életedben és helyreállás, akkor fontos hogy el legyen pecsételve a hitedben, a szellemedben és a magodban.”

Amikor a Szent Szellem betölt és elkezd használni téged, akkor lehet, hogy fizikailag a földön vagy, de valójában a mennyben vagy, az Atya jobbján Krisztussal együtt és onnan fentről nézed a dolgokat, onnan kormányozol és szólsz minden akadálynak.

Ne limitáld be az Urat, mert Ő sokkal többet akar neked adni, mint ez előtt, és tágítani akar. És a bővüléshez, táguláshoz hit kell, és kenet nélkül ezt nem tudod megcsinálni. A böjttel nem a test sanyargatása a cél számunkra, hanem, hogy elkülönítsük magunkat Istennek mindentől és közösségbe legyünk vele, és az áldozat amire reagál. Az Ószövetségben a farizeusok a testüket sanyargatták csak és embereknek akarták mutatni, hogy ők böjtölnek és direkt megnyúlt arccal járkáltak. Ézsaiás 58:6 Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Megnyit: kinyit, fölnyit, megnyit, megnyitja a száját, megnyitja a méhét, kivon, ki szabadít. 

Az Ige szerint a böjt nem csak eledelektől való tartózkodás szellemi célok érdekében, hanem a gonoszság bilincseit megnyitása, szabadon bocsátása a foglyoknak, és minden igának széttépése.

  • Hogy lehet megnyitni a gonoszság bilincseit?

Fontos, hogy a megbocsátással tudod elengedni a foglyokat. Mert ha meg nem bocsátotok akkor nektek sem bocsáttatik meg. Ha nem bocsátasz meg akkor vissza tudod tartani az Úr áldását, folyamait, az életedben. És démonok ülhetnek az életedben ez miatt. Vakfoltok alakulhatnak ki. Vakfolt: csak sávos látás, bizonyos területek oldalt kiesik a látótérből, ami kiesik a látószögedből. Mint a lónak, amikor szemellenzőt tesznek rá. Ezek a területek általában, azok amiket szégyellsz, ahol megaláztak, ami nagyon fáj. És ezekről nem szeret beszélni az ember.

Fel kell oldozni azt aki felé megbocsátatlanság van a szívedben, a megbocsátással. Mert ha nem bocsátasz meg, akkor annak a démonjai amik őt gyötrik, hatnak az életedre és joga van ez által sátánnak az életedben.

És magadat is fel kell szabadítanod úgy, hogy magadnak is megbocsátasz. Mert nélküle önelutasítás jön, és ez az egyik legkeményebb elutasítási mód. Sokan rossz önképpel élnek és nem értik, hogy miért éri őket sok szerencsétlenség, miért nem szereti őket más, és keresik a szeretetet és nem találják.  Mert rossz énképük van! A másik, hogy minél inkább keresed a másik emberben a szeretetet annál több elutasítást kapsz. Várod a másiktól a szeretetet, de nem fog tudni adni neked, ha ő sem kapott senkitől.

Efézus 5:25 Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképen a Krisztus is szerette az egyházat, és Önmagát adta azért; Sok férfi azt mondja, hogy nem tudja betölteni ezt az Igét, mert nem kapott szeretetet és nem tud szeretni. De férfiaknak Krisztus kell, hogy legyen a feje és az Isten Atyai szeretetében kell élniük. Isten agapé szeretettel szeret téged és ebben kell élned és így tudsz te is agapé szeretettel szeretni.

János 3:16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézusra is kimondta az Atya, hogy “Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm” És téged is így lát az Atya! Mert, ahogy Krisztus van, úgy vagyunk mi is. És a mennyei Atya gyönyörködik benned!

Kell, hogy megjöjjön ez a látás magadról, és akkor leszel stabil. Mert, ha nincs meg ez a látás, akkor labilis vagy, sokszor nem tudod, hogy jól csinálod-e a dolgokat, miben meddig mehetsz el, és meddig nem. Tényleg fontos a dicséret, hogy valaki elmondja neked, hogy jól csinálod, hogy szeret, és megdicsér. A férfiakat, nőket egyaránt dicsérni és szeretni kell. Mert a férfiaknak is fontos és szükségük van rá! Nem csak mindig kritizálni, hogy ezt ne csináld, azt ne csináld! 

Márk 1:11 És szózat lőn az égből: Te vagy az én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm. 

Isten is szeret, és így biztonságban érezheted magad! És a másik az, hogy aki szeretet fiú, az engedelmes is.

Tehát visszatérve a megbocsátás  egy kulcskérdés, hogy szabadon engedd a foglyokat és magadat is. Ha szabad vagy, akkor tudsz szabadon beszélni ezekről a dolgokról, és nem lesz szörnyű rá gondolni. Így el kell engedned másoknak dolgokat és magadnak is, amiket tettél szörnyűségeket, amik bántják a szíved, hogy meg szabadulj tőle. Hozz döntést ezek felől, hogy leszámolsz velük és eloldod ezeket a kötelékeket.

Gonoszság: erkölcstelenség, csalás, álnokság, aljasság, tisztátalanság, paráznaság stb.

Amikor a démonok ott vannak az életedben, akkor azok gyötörnek, fájdalmat okoznak, kínoznak, és beteggé teszik a testedet. Ezért kell a kapcsolatokat rendezni, mert a békességben jön a gyógyulás, az egészség. És a fejszét a fáknak a gyökerére kell vetni, mert hiába kérsz imát a gyógyulásért, ha démonok vannak az életedben és a kapcsolataidban és megbocsátatlanságban élsz. És ha ezek vannak, akkor ne tűrd meg, hanem rúgd ki, mert tönkre tesznek.

Jezabell szellemének egyik tipikus munkája, amikor alávetettséget színlel, de nem tudja alávetni magát.

Jelenések 2:22-‬23 Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. 

Isten igéje azt mondja, hogy megöli halállal a fiait, és ezt az újszövetségben írja az ige. Mert van olyan, amikor már másképpen nem lehet eltávolítani ezt a szellemet a szolgálatból.

Ézsaiás 58:6 Hát nem ez-é a bőjt, a mit én kedvelek: hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek? Elnyomott: összemorzsol, elnyom, elroppantott, összetört. Felszabadít: felment dolgok alól.

Neked kötelességed a saját életed is fel szabadítani. Meg kell oldanod a gonoszság bilincseit, az igának köteleit és szabadon bocsátani az elnyomottakat.

 Ézsaiás 58:8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. 

És amikor mások életében megszüntetetted az igákat és felszabadítottad őket, akkor fel hasad a te világosságod, mint a hajnal. Mert ez az igazi böjt, és nem az, amikor csak zörgetsz az Úrnak, hogy ezt adja meg és azt, mint régen az Ószövetségben is. És sokan azért böjtölnek, hogy legyen meg az ő akaratuk. Hogy ők áldottak legyenek és az ő családjuk áldott legyen, és történjenek a dolgok. Közben pedig az egót és az önzést Isten el akarja tőled venni. És nem azért akar téged Isten meg áldani, hogy még gazdagabb legyél.

Mi a célja annak, hogy Isten megáld? Mi a célja a te egészségednek? Az, hogy belegyél állítva az Úr szolgálatában, hogy a Királyságot építsd!

  • A böjtnek az ígéretei:
  1. Világosság: fény, ragyogás, napfény, az arcnak a fénye és ragyogása, boldogság és öröm. Tehát a böjtnek az egyik következménye, hogy ünnepelni fogsz és rád ragyog Istennek a dicsősége. A lelked is felszabadul a tested is és elkezdesz örülni, és új dolgokban járni.
  2. A meggyógyulásod gyorsan kivirágzik. Ez nem csak gyógyulás, hanem helyreállás. Tehát van akik nincsennek a helyükön, és azt mondja Isten, hogy nagy sebességgel gyorsan kivirágzik az ő helyreállásuknak a gyógyulása. És ezt jelenti a detonáció, hogy robbanásszerűen. Kivirágzik: kisarjad, dúsan nő, kihajt.
  3. Igazságod előtted jár. Igazság: egyenesség, helyesség, korrektség, szabadulás. Tehát maga Isten, a Szabadítód előtted jár. Amerre mész megelőz téged,  és az Úr dicsősége előtted jár. Amerre jársz a dicsősége fog követni, mint egy palást. És ha belépsz valahová, az a hely átváltozik és nem marad többé ugyanaz.

Amikor beszélsz egy emberrel, akkor az ő szelleme és a te szellemed is kommunikál. Az ő angyalai vagy démonjai ott vannak meg a tiéd is, és amikor beszélsz is és szólsz valamit, akkor azzal kijön egy szellem is belőled.

Ézsaiás 58:8 Akkor felhasad, mint hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár; az Úr dicsősége követ. Dicsőség: bőség, gazdagság.

A kenetnek az egyik áldása többek között a bőség! Bővölködni fogsz és nem szűkölködni.

Keresd meg azt, ami miatt megakadt az életedben. Tudsz e örülni a mások előre haladásának? Vagy irigy vagy a másik szellemi ajándékaira, hogy őt miért használja az Úr? Ezek mind meg tudják akasztani az Úr folyamait az életedben!

Ézsaiás 58:9 Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat, jajgatsz, és ő azt mondja: Ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszünsz ujjal mutogatni és hamisságot beszélni; Kiáltás: kihirdetni, kinyilvánítani. Meghallgat: ott lakik. Hamisság: baj, csapás, szerencsétlenség, romlottság, gonoszság, ezeket beszéli.

Kinyilvánítasz dolgokat és az Úr megjelenik, és Ő ott lakik veled.

A kenetet le is tudod magadról beszélni, ki tudod magadból beszélni a jót. És ha a száddal csak az emberi természeted hangsúlyozod és nem az Istenit, akkor betegség és még halál is bekövetkezhet. Mert ha te újjászülettél, akkor már nem egy egyszerű ember vagy, hanem egy Isten fajta ember vagy, egy Isteni természetű ember, aki testben lakozik, de Isten szelleme lakozik benned, és nem egy földi ember vagy. Mert az újjászületésed által megragadtad és át vetted az új természetedet.

Ne kezdj el másokra ujjal mutogatni és kárhoztatni, mert az ujjal mutogatással magadra is vissza mutatsz. Amit másra mondasz az azt mutatja meg, hogy benned mi van. Vannak, akik szerencsétlenséget beszélnek magukra. Betegségeket mondanak ki magukra és semmirekellőnek látják magukat. És sátán ezek a beszédek által jön be az életedbe.

Ott él benned a Szent Szellem és Isten benned lakozik, és fel kell gerjeszteni magadban a Szent Szellem kegyelmi ajándékait. Isten hallja a te imáidat és meghallgat téged! Te mint megigazult keresztyén már nem azért böjtölsz, hogy kierőszakold Isten akaratát az életedre, meg a te akaratodat Istentől. Hanem a mi böjtünk arról szól, hogy megalázzuk magunkat, szolgai formát veszünk fel és bepozícionáljuk a szellemünket, hogy halljuk mint mond az Úr hangja hozzánk. És, hogy olyan állapotba és pozícióba kerüljünk, ahol be töltsük Istennek a tervét, és azt tudjuk ki prófétálni, amit ki kell a változásra. És ezekkel bele lépünk a próféciában. És nem csak böjtölünk, hanem imádkozunk is.

Galátzia 5:15-‬18‬‬‬ Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást fel ne emészszétek. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok. Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt.

Itt tudod megnézni a tanítást: https://youtu.be/98q5LR6rtGo

A küldött kenete

Lukács 4:18 „Az Úrnak Szelleme van és rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangyéliomot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesujtottakat,”

Jézus azt mondta magáról, hogy Isten elküldte Őt. Jézus Krisztus volt az Atyának az apostola, és Isten adott neki kenetet, adta neki a küldött kenetét, amivel Jézus körbejárt és jót cselekedett. Meggyógyított mindenkit, akik az ördög fogságában voltak. Megszabadította a démonoktól gyötrötteket. Bekötözte a megtört szíveket. Felszabadította a foglyokat. Helyreállította a traumát szenvedetteket.

Átalakulnak az Ige és a Szent Szellem munkája által, amíg csak az igazság fáivá nem lesznek az Úrban.

Ésaiás próféta könyve 61: „Hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nékik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggedt szellem helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek, az Úr plántáinak, az Ő dicsőségére!

A küldött kenetének mi a célja? Hogy egészséges, erős, élettel teli, szépséges gyümölcsöket termő fákat hozzanak létre.

Jézus ezt a küldött kenetét átadta az egyháznak, rábízta az apostolokra, hogy az apostolok folytassák ezt a munkát.

A mai napig ez így van. Isten apostoli csapatokat, apostoli prófétai csapatokat hív életre, hogy azok tudják mozgatni Istennek a népét. Hogy azok vezessék Istennek a népét ebben az utolsó időknek a munkájában.

Ez a kenet minden hívőben ott van valamilyen mértékben, amikor megtér és újjászületik és betöltekezik Szent Szellemmel. De kell, hogy az a kegyelem, ami ott van az apostolokon, az segítsen felszabadítani ezt a kenetet. Mert nemzeteket egységben működő apostoli kormányzás által vezetett szellemi családok tudnak bevenni.

Te egy ilyen szellemi családnak vagy a része. Te itt vagy, téged Isten ide helyezett, bele helyezett egy szellemi családba.

Ahogy betöltekeztél Szent Szellemmel, kaptál a küldött kenetéből. Valamennyire talán már megtapasztaltad a küldött kenetének a működését.

A teljes tanítást itt tudjátok megnézni: https://youtu.be/SUNySi8Geyc

Vizsgáld meg a szívedet

Máté 7:21 „Nem minden, a ki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába; hanem a ki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.”

Nem mindenki fog a mennybe menni. De nekünk az a feladatunk, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy a lehető legtöbb ember megmeneküljön.

Azért kell a médiát használni, hogy minél több embert el tudjunk érni, ez nem jelenti azt hogy mindenki meg fog térni de legalább hallanak az evangéliumról.

Máté 10:37 „A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.”

Ez nem azt jelenti, hogy utálni kell a szüleid. A bűnöket utáld, a szüleid tiszteld, szeresd, de ne kövesd a bűneiket, ne falazz nekik. De ne legyenek bálványok a szüleid.

Ugyanígy a szülőknek ne legyenek bálványok a gyerekek, ne manipuláld őket, ne ragaszkodj hozzájuk. Vannak szülők akik manipulálják, levarázsolják a gyermekeiket, de az igazi szeretet nem ezt csinálja. Az igazi szeretet elenged, hagynod kell, hogy a gyermekeid megálljanak a saját lábukon.

Mi az utolsó időkben élünk. Ezért fontos, hogy megvizsgáld a szíved.

Mi az ami még ide köt a földre? Mi az ami még fontosabb a számodra, mint Isten? Mi az amit jobban szeretsz? Legyél őszinte magaddal. Ha van valami amit még jobban szeretsz add oda az Úrnak, Nála úgyis jobb helyen van.

1Thessalonika 4:16-18 Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk. Annakokáért vígasztaljátok egymást e beszédekkel.”

Ne áltasd magad, hogy te imádkoztál a gyermekedért, te keresztyén vagy és ezért el fog ragadtatni a gyereked is! Ha nem tér meg és nem követi teljes szívvel az Urat, itt maradhat. Sok munka van még ami vár ránk.

Isten szerető Isten, de egyben igazságos is, ugyanúgy van ítélete is.

De van egy jó hír is!

Zsidó 12:24 „És az újszövetség közbenjárójához Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.”

Jézus vére ma is értünk kiált, kegyelemért kiált. Ha még nem tértél meg, még nem késő a számodra, fogadd el Uradnak Jézus Krisztust az életed felett. Ne késlekedj.

Mert lesznek hitetők, elhitetik az embereket. Sokan Messiásnak tartják magukat, akik azt mondják, hogy ők a megváltók. De ne késlekedj, ne hagyd magad becsapni.

Mert egy az Úr, Jézus Krisztus.

A tanítás kezdetét 1:34:05-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/DNU0D4mOz70


Jézussal uralkodni

Róma 8:10-11 „Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Szelleme által.”

 Egy idő után abba kezdesz el hinni, hogy benned ott van Isten élete és, hogy ez az élet járja át a sejtjeidet. Ezért, hogy ha bármi rendellenesség támadna, vagy erőtlenség a testedben, akkor Istennek ez az élete kiszorít belőled minden rendellenességet és elhozza a mennynek az erejét és te rendben leszel. Nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy bibliai látásmódot az életünkkel kapcsolatban!

Fontos, hogy az Igére építsük az életünket, hogy Istennel beszéljünk összhangban!

A szellemed életet ad neked a megigazultságod miatt. Mivel abban a pillanatban, ahogy elhitted, hogy Jézus meghalt a kereszten és eltemették és feltámadt és elfogadtad Őt uradnak, Isten újjászült téged és megigazult ember lettél! A szellemed ilyen módon életet ad a te testednek. Isten élete van benned és ez az élet jár át téged és ez az élet ad neked életerőt és vitalitást! Ezért ha bármilyen erőtlenség vagy gyengeség van, a testedben ez az élet helyreállást tud hozni mindenben. Ez már egy magasabb szint, amikor ebből nézed a helyzetet. Aszerint a hit szint szerint cselekedj, ami van a szívedben! Aszerint a hit szint szerint cselekedj, amiről tudod, hogy jelen helyzetben a te hited! Mindegy hogy melyik szinten vagy teljesen mindegy ne érezd, kárhoztatva magad abból a hitből működj, ami most van neked! Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni per pillanat, de ne csodálkozz, ha Isten azt akarja, hogy egy újabb szintre lépj a hitben! Tehát ne akarj emberi elvárásoknak megfelelni most! Figyelj arra, hogy mire vezet, a Szent Szellem vírussal kapcsolatban. Ha arra vezet, hogy rejtsd el magad otthon és vészeld át és ez a te hited akkor cselekedjél ennek megfelelően, mert Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni.

Ha az a hit szinted, hogy mindegy, mert ha véletlenül meg is betegszem, akkor Krisztus sebeiben már meggyógyultam és úgyis megfogok gyógyulni, akkor eszerint cselekedj! Amikor azt mondod, hogy „bennem van Isten élete nincs olyan vírus, ami hozzám tudna érni. Bármilyen vírus, betegség, ami hozzám ér az elpusztul azonnal. Sőt ha én ráteszem, a kezemet valamire ott a vírus elpusztul. Én vagyok a fertőtlenítő szer, amerre megyek, ott pusztul a vírus, mert én vagyok a fertőtlenítő szer.”

Nagyon fontos hogy a szíved hite szerint cselekedjél most! Amikor egyre jobban feljössz és egyre inkább felülről szemléled, a dolgokat az érzéki emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni. Azt mondják, hogy bolond vagy azt mondják, hogy zöldségeket beszélsz, de te nem beszélsz zöldségeket, mert te az Igével összhangban beszélsz! Azt mondod ki, amit Isten igazsága rólad és, ami Isten igazsága az életedre nézve. Ne csodálkozz, hogy nem értik, de ne engedd, meg hogy visszahúzzanak a szintjükre! Ne engedd, meg hogy visszahúzzanak! Ha a Szent Szellem vezet valamire, hogy szeretetből valamit tegyél, meg akkor tedd meg, de ne engedd, hogy vissza húzzanak a szintjükre! Bármelyik hit szinten vagy teljesen jó dicsőség az Úrnak hogy ott vagy Halleluja! Isten szeret téged azon a hit szinten, azon a hit szinten fog megáldani. Viszont ha úgy érzed, hogy haladnod kell, egy kicsit akkor lépj egyet! Ez egy jó időszak, hogy megnyugodjunk, hogy az Úrral legyünk, hogy Isten megmutassa, hogy mi az, amiben szeretné, hogy változtassunk az életünkben, a szolgálatunkban, a munkákban.

Egy szellemi ember az tud különbséget tenni a dolgokban, helyzetekben. Egy szellemi ember felismeri az időzítéseket. Jézus ismerte az időzítéseket. Amikor eljöttek érte, hogy elfogják azt mondta nekik Jézus, hogy ez a ti órátok. Amikor Názáretben bement a zsinagógába és felolvasott az Ézsaiás próféta könyvéből leakarták Őt lökni a szakadékba ott pedig átment közöttük, mert tudta, hogy nem az ő idejük van. Tudta, hogy nincs ott az idő, hogy történjen vele valami.

2 Thesszalonika 2:7 „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”

Az Antikrisztus szelleme már munkálkodik a földön, de az Ige azt mondja, hogy az egyház uralkodik a földön. Mivel Krisztus a fej, minden hozzá, tartozik, Ő uralkodik, de Ő ott van az Atya jobbján. Az Ő teste az egyház, a Szent Szellemmel betöltekezett keresztyének, azok itt vannak a földön és Jézus most ezen az egyházán keresztül uralkodik. Mi tartjuk vissza az ördög munkáját, az egyház! Amikor azt írta az Igében, hogy „annak aki” akkor Isten itt rád is gondolt személyesen, hogy ebben neked is részed van. Amikor oda állsz a pásztoroddal, apostoloddal, a gyülekezeteddel egy közös imára, egy közös böjtre, akkor neked is részed van ebben, hogy vissza tartod az egyházzal az ördög munkáit.

Nem a félelemnek van itt az ideje, nem arról szól ez az időszak, hogy te bármitől is féljél! Aminek itt van az ideje az az uralkodás!

Ezt tesszük, most az imáinkkal ezt tesszük most a böjtünkkel. Isten kegyelméből a Szent Szellem által te be tudod tölteni azt az elhívást, azt a szolgálatot, amivel Isten megakar bízni ebben az időben! Ezért fontos hogy beszeljünk ezért fontos, hogy szellemi igazságokat szóljunk. A szellemi igazság azt jelenti, hogy amikor imádkozunk, egy akaraton akkor a szellemi erők megvannak törve. Szellemi igazságokat kell kihirdetnünk, mert a beszedünk, által kormányzunk!

Zsoltár 18:33-40 „Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim. Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek. Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak. Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket. És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam.”

Isten akarata az most hogy te előre haladj az életedben! Arra a magas helyre állít téged, amit Isten már amúgy is eltervezett az életedben! Ha te most megfelelő módon reagálsz, megteszed a megfelelő dolgokat, amire Isten szelleme vezet és a vezetőid, akkor Isten a te magas helyeidre felállít téged! Most Istennek olyan emberekre van szüksége, akik megtudják hajlítani az ércíjat és onnan tudják kilőni a nyilakat az ördög munkájára.

Ha eddig nem így volt itt az idő, hogy elkezd kősziklára építeni a házadat!

Azzal hogy hallgatod Isten Igéjét és megcselekszed azt! Ilyenkor mindegy mi fog jönni az életedben, mert te szilárdan fogsz állni az Úrban. Ezért az erőért te felelsz, hogy felgerjeszd magadban. Isten most is a javadra munkálkodik, de neked is kell, hogy megállj erőben! Ha néha elesnél, Isten fog küldeni valakit, aki megtámaszt!

A tanítás kezdetét 01:38:01-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/Vm4jaRIKCc0

Fogadd magadba Isten szavát!

Lukács 2:5 „Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.”

Máriáról olvashatjuk az Igében, hogy hogyan vette Istennek a szavát, hogy hogyan fogadta be az Igét, és esett teherbe a Szent Szellem által.

Amikor te befogadod Istennek a szavát, amikor azt mondod, hogy az a tiéd, akkor a szellemedben elkezd formálódni. Amikor belépsz Istennek a jelenlétébe, akkor elkezd valami új dolog történni az életedben nem az, ami régen volt.

Kell, hogy Istennek a szava áttörjön benned, hogy a szíved földje fel legyen ásva, hogy Isten magját bele lehessen vetni! Vannak bizonyos helyzetek, amik segítenek ahhoz, hogy a szíved megpuhuljon.

Azért kell Istennek, a szavát magadba fogadnod, hogy legyen vezetés, látás az életedben. Amikor beteljesedik a prófécia, nem mindegy az időzítés. Nem mindegy, hogy mikor veszel egy új házat, nem mindegy, hogy mikor fogan meg egy baba, nem mindegy. Nem mindegy, mert az embereknek a szíve gyakran nincs készen a dolgokra.

Lukács 2:6-7 „És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.”

Isten tudta, hogy Mária mikor fogja megszülni Jézust, hogy mikor kell megszületnie.

Lukács 2:10 „És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:”

Mikor megjelent az angyal a pásztorok elkezdtek félni, de az angyal mondta nekik, hogy ne féljenek. Isten hozzád is szól, hogy ne félj. Amikor az Úr hirdet nektek örömöt, amikor szól hozzád, azt tudnod kell, hogy az sokszor nem a te örömöd, hanem sokaknak az örömére lesz.

Amikor elkezdesz örülni a másik örömén az Úr oda, adja neked a tiédet. Ha a másén hű vagy oda fogja adni az Úr a tiédet!

Amikor kimondja Isten az Ő szavát egy prófétán keresztül, egy angyalon keresztül, egy gyermeken keresztül elkezd a szó dolgozni.

Lukács 2:13-14 „És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”

Amikor az angyal át adta az üzenetet angyalok sokasága jelent meg a pásztoroknak.

Amikor elhangzik, egy prófétai üzenet az átváltoztat egy légkört, és sokszor angyalok jelennek meg ekkor és elkezdik kimunkálni azt a prófétai üzenetet, hogy az megvalósuljon. Amikor ki van mondva egy szó, azt valakinek be kell fogadni. Így jön a megtérés, így jön Istennek a szava hozzád, így jön a gyógyulásod hozzád.

Lukács 2:19 „Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.”

Mária nem felejtkezett el arról, amit Gábriel arkangyal mondott neki, nem felejtkezett el a pásztorok üzenetéről, nem felejtkezett el arról, hogy Isten mit mondott neki a gyermekkel kapcsolatban. Ne felejtkezz el arról, hogy mit mondott neked Isten, magaddal kapcsolatban, a családoddal kapcsolatban, az elhívásoddal kapcsolatban, a szolgálatoddal kapcsolatban. Ezért fontos a prófétai szó!

Lukács 2:25-26 „És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szentszellem vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentszellem által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.”

Kellett, hogy Jézus Krisztus születéséért közbenjárók imádkozzanak.

Sokan elabortálják a dolgokat, mert nem várják meg, hogy kikeljenek.

Ezért kell türelemmel várni, ezért kell táplálni azt, ami elkezd nőni az életedben. Nem magától jönnek létre a dolgok, nem magától térnek meg az emberek, mindenért és mindenkiért egyszer már imádkoztak, azért jutott oda, ahol most van.

A tanítás kezdetét 1:49:40-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/HcjeoXemw6Q

Mennyi időt töltesz az Úrral?

A Mennyei Atya minden egyes fiát számon tartja. Így vagy te is számon tartva.

A mai napon is az Úr a te El Shaddai-od. Isten, Aki több mint elégséges, Aki bőséget adott neked, Aki ellátott téged, aki felemelt téged. Az Úr a te Oltalmazód, az Úr a Seregek Ura, Aki veled van, aki Jákóbnak az Istene. Ő a te Várad. Megemlékezünk az Úr jóságáról, megemlékezünk és bemegyünk a hálaadás völgyébe.

Ne kérd Istent, hogy segítsen meg, mert te magad vagy a segítség, ahová mész a segítség jelenik meg! Ne kérd, hogy áldjon meg, mert te már meg vagy áldva! Minden szellemi áldással megáldott, ami a Mennyben van (Efézus 1:3), mindennel megajándékozott, ami az Istenfélelemhez szükséges (2Péter 1:3).

Egy kapcsolat a kommunikáción keresztül fejlődik, meg kell tanulnod kommunikálni a másikkal, ez nem természetesen jön, bele kell fektetni ebbe. Nagyon szép, hogy ajándékot veszünk a másiknak, de a feleségek legjobban arra vágynak, hogy kommunikáljanak velük. Ugyanez van a Mennyei Atyáddal kapcsolatban is. Lehet, hogy azt gondolod, hogy egyszer felkelsz, és az égből lehullik az, hogy imádkozni akarsz. Nagyon sokszor nem így működik. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az érzéseid, ez nem erről szól.

Minél több időt töltesz a mennyei atyáddal, annál több időt akarsz majd Vele tölteni.

Nem mondhatod, hogy „nincs kapcsolat az Úrral, az Úr nem beszél hozzám”. Szánsz mindennap rá időt? Keresed Őt? Nagyon fontos a kommunikáció egymással. Ha Istenen tartod a fókuszt, és nem azért teszed a dolgaidat, hogy az embereknek kedves legyél, akkor erősen fogod elvégezni a pályafutásodat, de ha az emberekre teszed a fókuszt és leveszed Istenről, akkor nem fogod befejezni a futásod erősen. Kezdj el dolgozni az Úrral való kapcsolatodon is! Ez időben mérhető, ha naponta két percet töltesz naponta az Úrral, akkor nem veszed Őt elég komolyan. Időt kell szakítanod Istenre, ez fegyelmezettséggel jár. Lesznek kiábrándító dolgok, amik elvonnák a figyelmedet. Amikor időt töltesz Istennel, csukd be az ajtódat, tedd el a telefonodat és 100 %-ban figyelj Istenre!

1Korinthus 14:2 „Mert a ki nyelveken szól, nem embernek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem Szellemben beszél titkos dolgokat.”

Nagyon fontos nyelveken imádkozni. Lehet, hogy sok éve harcolsz valamivel, de ha elkezdesz nyelveken imádkozni, akkor meg fogod ragadni a győzelmet.

1Korinthus 14:14 „Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.”

Azt mondja itt Istennek az Igéje, ha nyelveken imádkozol, akkor a belső embered, a szellemed imádkozik, az kommunikál Istennel. Lehet, hogy sok mindent még nem értünk Istenről, de ahogy nyelveken imádkozol, jön a mélyebb megértés Istenről. Meg fogsz lepődni azon a csoda sorozaton, ami az életedben fog történni a nyelveken imádkozás hatására.

Ha megnézed Pál Apostol életét, rengeteg csoda történt az életében mindennap, csodák csodára történtek, bárhova ment mindenhol csodát tapasztalt. De van egy titok Pál Apostol életében, ami miatt így használta az Úr.

1Korinthus 14:18 „Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;”

Ha mindennap beszélsz nyelveken, minden természetfölötti lesz a te életedben, de ehhez fegyelmezettség kell. Ha eddig 6-kor keltél, lehet, hogy mostantól 5 órától kell. Edzened kell magadat, mindennap kell ezt hasznosítanod. Már azzal is csodákat fogsz átélni, ha csak pár perceket töltesz nyelveken imádkozással.

Mindennek a megoldása, amire szükséged van, már benned van.

A tanítás jegyzetét 1:44:50-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/D-v4bGs6Zbc

Isten elhívása megbánhatatlan

Róma 11:29 „Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása.” szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.”

Ha valakit elhív az Úr, azt nem bánja meg. Isten nem bánta meg, hogy elhívott téged még akkor sem, hogy ha te rosszat cselekszel, vagy cselekedtél! Nem vonja vissza az elhívását és az ajándékait az életedben! Sokszor, ha valaki elbukik, vagy vissza megy a világba, Isten akkor sem vonja vissza tőle az ajándékait.

Vannak dolgok, amiket Isten már természetes szinten bele helyezett az életedbe. Az Úr tudta azt, hogy hova kellett születned. Tudta, hogy kik lesznek a szüleid, mert mindent elkészített már számodra. Tudta, hogy hol fogsz dolgozni, hogy hol fogod szolgálni Őt.

Isten tudta, hogy hova helyezzen el téged!

Róma 12:1-2 „Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.”

Ezzel kezdődik a szolgálatod, hogy odaszánod a testedet az Úrnak! Például eljársz a gyülekezetedbe, eljársz az alkalmakra. Odaszánod magad az imára, az Ige olvasásra, a szolgálatra és úgy döntesz, hogy az első helyre teszed Istent!

Így kezdődik a szolgálatod, hogy az első helyre teszed az Urat!

Az elhívás sokszor nem csak azt jelenti, hogy valakiből próféta, pásztor, vagy dicsőítő lesz. A szolgálatod az is lehet, hogy kedves vagy az emberekkel, hogy megöleled őket, hogy kimutatod a szeretetedet feléjük.

Akármilyen nagy szolgálatot szeretnél, ha nincsen benned szeretet, akkor semmi leszel!

Ez az egyik legnagyobb szolgálatod, hogy szeresd az embereket kivétel nélkül!

Róma 12:4,6 „Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nékünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük.

Szükséged van másokra, és másoknak is rád, mert mindenkinek más és más feladata van Krisztusban! Mindenki kapott ajándékot, a kegyelem mértéke szerint.

Róma 12:8 „Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vídámsággal mívelje.”

Isten népe között nagyon nagy szükség van a buzdításra. Ha szereted az embereket, akkor tudod őket szívből motiválni, buzdítani. Ha szereted őket, akkor úgy fogod látni őket, mint Isten és tudni fogod, hogy mire van szükségük.

A tanítás jegyzetét 1:44:50-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/D-v4bGs6Zbc

A teljes szeretet kirúgja a félelmet

1 János 4:17-18 „Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert a mint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. A szeretetben nincsen félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár: a ki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.”

Ha szereted az Urat, ha újjászülettél, akkor neked nincs mitől félned, mert örök életed van. Legyen bizodalmad az ítélet napjához, megtérsz, elfogadod Jézust a megváltódnak és akkor már nem kell félned, hogy hova kerülsz, örök életed van. Semmitől nem kell félned.

„Ha beteg leszel, Jézus a te gyógyítód, ha elveszted a pénzed Isten a sokszorosát vissza tudja neked adni.„

A teljes szeretet kirúgja a félelmet, de csak akkor tudja kirúgni, ha Krisztus benned a dicsőség reménysége és nem félsz utána a haláltól.

Példabeszédek 17:9 „Elfedezi a vétket, a ki keresi a szeretetet; a ki pedig ismétlen előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságosokat is.”

Ha egyszer megbocsátottál valakinek, akkor ne hozd elő ugyanazt a dolgot még egyszer, mert akkor nem bocsájtottál meg igazán. Ha előhozod és a másik fejéhez vered, hogy mert ezt meg ezt csináltad velem, akkor nem fogsz tudni előre menni az életben. Amikor belépsz Istennek Királyságába, akkor tiszta lappal kezdhetsz, akármilyen volt az életed előtte. Istennél van lehetőség, hogy ne legyél beskatulyázva. Van változás az Úrnál, van lehetőség, hogy más legyél.

„Ha szeretsz, akkor ne titkon szeress! Ha szeretsz, akkor az meg kell, hogy mutatkozzon az életedben, a cselekedeteidben, a szavaidban.”

Az igazi szeretet nem elvár a másiktól, nem teszi a másikat törvény alá, hanem agapé szeretet ad. A teljes szeretet kirúgja a félelmet, de a szeretet együtt jár az igazsággal. A Jezabel szelleme hamis szeretettel van az emberek felé, szeretetet mutat, de magához köti az embereket. Úgynevezett majomszeretet nem enged el, magához köt.

A szeretethez hozzá jár a fegyelmezés. Általában, ha a bárányok jól vannak lakva, nincsenek bennük démonok, ha meg van a fejük kenve olajjal, akkor nem bántják egymást. Az éhes bárányok, akik nincsenek etetve, azok elkezdik egymást öklelni. Amikor te szeretsz valakit, együtt jár a fegyelmezéssel, de amikor fegyelmezel valakit, akkor is szeretetben kell maradnod. Amikor kilép valaki a szeretetből és úgy int, akkor az át tud csúszni a másik oldalra. A megfelelni akarási kényszer torzulás. Az önzés azt akarja, hogy vele foglalkozzanak, hogy kapjon dicséretet, szeretetet, elismerést. Sokszor kihasználja a másikat, manipulálja a másikat sajnáltatva magát. Senki nem követelheti meg, hogy szeressék csak az Isten.

„Neked annak k

„Neked annak kell lenned, amivé Isten formál, nem, amivé az emberek akarnak, hogy legyél!„

Ahol Isten fajta szeretet van, ott nem fogsz torzulni, nem fog torzulni a jellemed rossz irányba. Fogsz változni, de jó irányba! Isten képére fogsz átalakulni! Biztonságban leszel, nem lesz kisebb rendű. A kisebbrendűség mögött is egy szellem áll, ami azt hazudja az embereknek, hogy te nem vagy elég jó a másikhoz, hogy te soha nem fogsz oda felnőni, ahova a másik.

Te nem vagy kisebb rendű, mert Isten az Ő képmására teremtette az embert, egyformára teremtett mindenkit.

A tanítás jegyzetét 1:44:50-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/D-v4bGs6Zbc

Isten hozott!