Megigazultság, Isteni természet

Hogyan tudod gyakorolni a szellemi hatalmadat?

Mi az, amivel próbálja meg támadni Istennek a népét az ellenség? Először is hitetlenséggel. Hogy ne higgy abban, hogy Isten a természetfölötti Isten, és hogy kicsinyhitű legyél, ne tudd elfogadni, és látni a természetfelettit. Sátán beléd akar helyezni félelmeket, hogy olyan dolgoktól kezdj el félni, ami nem valóságos, és ha még valóságos is természetes szinten, de a szellemvilág és a szellemi szint egy magasabb szint. 

Félelem, a pánik és a rettegés

 Amikor olyan dolgoktól félsz, ami nem valóságos. Amikor nem tudod, hogy Isten szeret téged, amikor elválaszt téged Isten szeretetétől. Amikor tudod, hogy a Mennyei Atya szeret téged, akkor teljesen biztonságba vagy és teljesen biztonságba van az életed. Gondolj bele, hogy Isten ne viselne rólad gondot? Ne küldene neked angyali segítséget a helyzetedbe és ne emelne ki és ne védene meg téged?

Betegség és Gyógyulás

Amikor próbálja megtámadni a testedet a betegséggel, de a betegség az nem a te osztályrészed. Akkor is az egészség a te osztályrészed, ha betegség tüneteid vannak. 

Az Isten szava – ha még nem is értjük, nem is tudunk mindent, hogy miért nem gyógyul meg mindenki, akiért imádkozunk rögtön – az Istennek az Igéje egy magasabb szellemi törvény, ami akkor is működik, még hogyha az embereknél a hitetlenség ott van, vagy bármi közbejön az életükbe, és akadályokba ütközik. 

A ráknak van egy szelleme, az démonikus eredetű. Minden betegségnek is van démona, de nem minden betegség démonikus eredetű. Amikor parancsolunk egy betegségnek nem nagyképűségből szólunk, hanem tudjuk, hogy bennünk van Istennek az ereje, és az erő ki tud áradni. A szellemi törvényszerűség akkor is működik, ha valaki nem hisz benne. Amikor nem ismered a szellemi dolgokat, akkor nem fogod tudni használni sem, mert félsz tőle. 

Van, amikor egy felkentből ki tudod húzni a kenetet, de az Úrnak a tökéletes akarata az, hogy te át tudd venni magad személyesen Krisztustól kéz érintése nélkül is a gyógyulást. Istennek az ereje kimegy interneten keresztül is, átmegy a képernyőn keresztül is, átmegy szavakon keresztül. Azt mondta a római százados, hogy nem kell, hogy eljöjjél az én házamba, csak szólj egy szót és meggyógyul a szolgám. Máté 8:8(KAR) „És felelvén a százados, monda: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomban jőjj; hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” Jézus szavain keresztül működtek a dolgok. Ugyanígy az Újszövetségbe Pál apostolnak a testéről elvitték a keszkenőket. A gyógyulásnak különböző módjai vannak. 

Kell, hogy legyen hited, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Nem fog működni semmilyen gyógyulás hit nélkül.

Kárhoztatás és a vádlás

Azért, hogy elszakítson téged Istennek a jelenlététől. Amikor vádolva érzed a szívedet, nem érzed magadat elég jónak, vagy bizonyos dolgokat, amit megtettél vagy nem is tettél meg, csak vádol. Azt mondja az Ige, ha szívünk nem vádol, bizodalmunk van Istenhez. Ezért fontos, hogy tudjad, hogy feltétel nélkül el vagy fogadva. Bizonyosnak kell lenned abban, hogy Isten megigazított téged

Igazi és hamis hűség

Nem mindegy, hogy milyen kérdést teszel fel az Úrnak, mert az Úr rossz kérdésre nem fog tudni neked jó választ adni.

Van, amit nem tudsz belülről megváltoztatni. Ha belülről akarsz valamit megváltoztatni, csak úgy tudod megváltoztatni a rendszert, ha a vezetője vagy, és ha a vezetése megváltozik. Ha nem értesz egyet egy gyülekezettel, egy gyülekezet vezetésével, ne kezdjél el szakadást csinálni abba a gyülekezetbe. Ne kezd el megváltoztatni te magad, mert ha meg akarod változtatni, abból szakadás lesz, és lázadóvá leszel abba a gyülekezetbe. Imádkozni lehet, ha a vezetők leragadtak, vagy eltértek a Szent Szellem munkájától vagy megragadtak egy ponton és nem akarnak tovább növekedni.

Sose mondd azt, akin keresztül megtértél, hogy az rossz, adjál érte hálát. Akárkin keresztül tértél meg. Ne szidd azt, ahonnan jöttél, mert akkor már rossz úton jársz, de nem biztos, hogy ott fogod tudni betölteni az elhívásodat végig. Kell, hogy tudj továbblépni, tudj bemenni az Isten szerint való elhívásodba, pályádra. 

Úgy néz ki, hogy kitesznek téged bizonyos helyről, hogy kirúgnak, de sok esetben azért van, mert Isten promóciót, előre léptetést akar az életedben. Tudnod kell, hogy amikor úgy néz ki, hogy támadva vagy, az neked a hasznodra van, mert még jobban meg fogsz erősödni szellemben, és hitben. Vannak dolgok, amikor váltanod kell. Ne legyél hamis dolgokhoz hűséges, ha az életed megrekedt és nem megy előre.

Fontos, hogy akkor tudsz jobban segíteni bizonyos helyzetekben, ha kijössz abból a helyzetből. Ha alulról és belülről akarsz végrehajtani változást, akkor puccsot hajtasz végre. 

Ne emeld fel Isten felkentje ellen a kezedet, még akkor sem, ha eltávozott róla az Úrnak a szelleme, mint Saulról. Van olyan ember, aki jól kezdte, de az életének a végén vagy derekán nem jól végzi. Akkor se ne te legyél az ő bukásának az előidézője. Ne emeld fel Isten felkentje ellen a kezed. Ne várd a bukását sem, mert sok jó dolgot kaptál tőle, lehet, hogy ő nevelt föl, segített neked és sokaknak segített, ezért mindig legyél hálás és ne akard a bukását, de nem kell tovább szenvedned és keseregned, és lázadoznod és pletykálkodni és szakadást csinálni vagy leszavaztatni a vezetőséget. Testvéri háborúban nincs győztes. Amikor testvérek egymás ellen háborúznak, hogy kinek van igaza, abból csak vesztes lesz. Ne menjetek bele ilyenbe. 

Fontos, hogy te a békesség embere, a szeretet embere, a béke embere legyél. Nem kell feláldozni magad, hamis áldozatot nem kell hozni. Nem kell meghalnod másoknak a dolgaiért, ha nem az Isten mondja. Te nem egy áldozat vagy, te Isten fia, Isten lánya vagy, Istennek a gyermeke és be kell töltened az elhívásodat.

Maradj meg szeretetben

Vizsgáld meg a szíved, hogy van-e benned lázadás vagy Ige ellenes dolog, vagy szeretetlenség vagy meg nem bocsátás. Ha nem tud megbocsátani, ezért lehet, hogy nem találja a helyét, és állandóan csak vándorol, és ez a vándorlás nem jó. Nem biztatok senkit, hogy hagyja ott az élő gyülekezetét. Kérdezd meg az Urat, hogy mi az Isten terve számodra, és fontos, hogy szeretet legyen a szívedben, azok felé, akik körülötted vannak. Bocsáss meg, akik bántottak, és amennyire lehet, mindenkivel békességben élj. Ha elmész a gyülekezetből, akkor pedig keress egy másik gyülekezetet, ne maradj magad. Másik gyülekezetet, ahol a Szent Szellem működik, és Isten Igéje alapján fel tudsz épülni, és szellemi tekintély alatt tudsz élni

Vízkeresztség

Apcsel 19:1- „Lőn pedig azonközben, míg Apollós Korinthusban volt, hogy Pál, eljárván a felsőbb tartományokat, Efézusba érkezék: és mikor némely tanítványokra talált, Monda nékik: Vajjon vettetek-é Szentszellemet, minekutána hivőkké lettetek?… Megkérdezte, mert látta, hogy valami nem oké ezeknél az embereknél, ők hisznek Istenbe, van egy Igei tudásuk az Ószövetségi írásokról, és hittek Jézusba is, de nem volt meg bennük a tűz. Nem voltak újjászületve Szent Szellem által.  Apcsel 19:2-6 …Azok pedig mondának néki: Sőt inkább azt sem hallottuk, hogy ha vagyon-é Szentszellem. És monda nékik: Mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának: A János keresztségére.  Monda pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy a ki ő utána jövendő, abban higyjenek, tudniillik a Krisztus Jézusban.  Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.  6 És mikor Pál reájok vetette kezét, szálla a Szentszellem ő reájok; és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala.” A keresztyén életnek velejárója kell, hogy legyen nemcsak a vízkeresztség, hanem a Szent Szellem keresztség és a prófétálás is. 

Jézusi vízkeresztség és a Keresztelő Jánosi vízkeresztség között volt különbség. Keresztelő János megtérésre keresztelt, és bűnbánatra. Jézus Krisztus azt mondta, mikor megkeresztelte Keresztelő János azt mondta, hogy szükség nékünk minden igazságot betölteni. Jézus nem volt bűnös, mégis meg kellett keresztelkednie. Miért? Mert ez egy Bibliai igazság, egy szellemi igazság a vízkeresztség, ez a szövetségnek a része, olyan mint a házasság. 

Amikor mi keresztelünk meg embereket, akkor nem nyomorult bűnösöket merítünk be a vízbe, hanem már megtért embereket, akik elfogadták Jézus Krisztust, és megigazultak, tehát igaz embereket merítünk be. Ez a szövetség a Krisztussal kötött szövetségnek a része, ami elválaszt a régitől, a világtól és nem a test szennyének a lemosása, hanem a jó lelkiismeret keresése. Tehát amikor te megkeresztelkedsz tudnod kell, hogy már nem mész vissza a világba, és már nem kárhoztathat az ellenség, mert már Krisztushoz tartozol. 

Szent Szellem ereje

Apcsel 19:10-12 Ez pedig lőn két esztendeig; úgyannyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mind zsidók, mind görögök, hallgaták az Úr Jézusnak ígéjét. És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze álta Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlök. Ott kezdett el tanítani, és azt olvashatjuk, hogy az emberek megszabadultak csak azért, mert egy zsebkendőt elvittek, amivel megtörölte Pál az izzadságát. Izzadságtörlő kendőkről. ezt a keszkenőt elvittél Páltól, és nem mosták ki, hanem odatették a betegeknek az ágyára, párnájára és a betegek meggyógyultak. Nem a zsebkendő gyógyít, hanem Istennek a ráhelyezett ereje. Rá lehet helyezni tárgyakra Istennek az erejét és az működik egy darabig. 

Apcsel 19:18-19 „És sokan a hívők közül eljőnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.  Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.” Miután Pál prédikált, nemcsak rajta keresztül kezdtek el megnyilvánulni a dolgok, hanem elkezdtek utánzók lenni, de nem voltak újjászületve. Jöttek olyanok, akik hamis apostolok voltak, azt olvashatjuk lézengő ördögűzők. Nem álltak szellemi tekintély alatt. És azt olvashatjuk, hogy akik okkult tevékenységgel ördögi mesterségeket gyakoroltak, a könyveiket összehordták mindegyik láttára és megégették. Vannak dolgok az életedbe. Ki kell pucolni a lakásodat, ki kell pucolni a szekrényedet, az életedet és ha vannak olyan tárgyak a lakásodban, amik az okkultizmushoz, jóslás vagy különböző kabbalák, horoszkópok, jelek, bármi vagy olyan pólók, amelyek tele vannak okkult jelekkel, sárkányos, kígyós stb. 

Miért kell leszámolni a régivel? Miért kell megégetni és azt olvashatjuk, hogy, „mindeneknek láttára megégetik vala. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek” 

Bizonyos dolgokkal le kell számolnod az életedbe. Lehet, hogy megtértél és újjá vagy születve, csak valami visszatart. Ezért bizonyos dolgokat le kell leplezni. ezért kell a tanítás. Hogy semmi ne tudjon visszatartani attól, hogy be tudd futni a pályádat

Apcsel 19:20 „Ekképen az Úrnak ígéje erősen nevekedik és hatalmat vesz vala” Megint egy újabb szintre léptek. A szabadító szolgálatnak egy újabb szintjére léptek. És a területi bevételeknek egy újabb szintjére léptek ezáltal az apostoli szolgálatba.  

Van az ördögnek egy terve, de neked nem szabad hallgatni rá, hanem elkezded dicsérni az Urat és a foglyok is megszabadulnak rajtad keresztül, mások is. Mert te Istennek igaz embere, asszonya vagy, ezért kell mindent kipucolni az életedből. Fontos dolog, hogy ezzel a méltósággal, tisztasággal és alázattal tudj menni előre. Tudd, hogy fel kell venned a harcot. 

A tanítást itt tudod megnézni: https://youtu.be/oHc0m4fyaho

A Dávidi szív

Amikor Istenben vagyunk, amikor Őbenne vagyunk, és az Ő ereje kering bennünk, akkor minden a javunkra dolgozik össze. Még a rossznak látszó dolgok is, a fájdalmas dolgok is. Vagy amiken át kell mennünk, azok a dolgok is. Azok egy olyan puzzle darabok, amire azt mondod először, hogy ez nem kell ebbe a képbe. De a végén amikor látni fogod az egész képet, akkor azt mondod, hogy dicsőség Istennek! Mert ha az nincs úgy, mint akkor, akkor nincs most itt az, ami itt van. 

Ott van az emberi kimenekedés, de az sokszor egy Izmaelt nemz. Olyan sok Izmaelt hozhatunk létre, ha emberileg cselekszünk. De amikor Isten adja a kimenekedést, akkor ott Izsákok születnek. És lehet, hogy az Izsákokat fel kell áldozni egy ponton, de mi történik akkor, ha feláldozol valamit? Jön Isten ereje, és utána már oda tudsz állni hitben. Amikor már oda tetted, akkor jön a szellemedbe egy békesség, és át tudod venni az Isteni hitet. És akkor már tudsz azért a dologért harcolni. Ábrahám amikor a fiát odaáldozta, akkor lett ő igazán a hitnek az atyja. 

Amikor Sámuel keresi Saul utódját. Felvonulnak a fiak, akik valamilyen módon hasonlítanak Saulra. Azt mondja Sámuel, hogy egyik sem az. Van még valaki? A saját édesapja sem gondolta, hogy Dávidot elő kellene hívni. 

Sámuel 1. könyve 16:12-13: Üzent tehát neki, és elhozatta. Ő pedig pirospozsgás, szép szemű és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az ÚR: Rajta! Kend fel, mert ő az!  Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és felkente őt testvérei jelenlétében. Akkor az ÚR lelke szállt Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Sámuel pedig elindult, és elment Rámába. Itt még csak azt látjuk Dávidnál, hogy hogyan nézett ki. És az Örökkévaló Isten szelleme, jelenléte,  kenete csatlakozott hozzá. Saultól ezután eltávozott az Örökkévaló szelleme.

 Sámuel 1. könyve 16:18: Ekkor megszólalt az egyik legény, és ezt mondta: Én láttam a betlehemi Isai egyik fiát, aki tud lantot pengetni, derék férfi, harcra termett, okos beszédű, daliás ember, és vele van az ÚR. 

Először Dávid csak szép termetű, kedves tekintetű valaki. De ahogy felkenetik, az Örökkévaló vele van, már bátor, már harcra termett. És mindaz a tulajdonság amivel találkozik az Örökkévaló szelleme azzal, akivé őt tette, az elkezd kijönni belőle. Az udvari szolga azért mondta ezt, mert Sault már elkezdte gyötörni az Istentől küldött gonosz szellem. Valakinek pedig hárfáznia kellett, hogy ő megkönnyebbüljön. Az udvari szolga már így látta Dávidot. Amikor Isten kenete találkozik veled, akkor azzá formál téged, amivé  Isten megálmodott. Nem kell erőlködni, nem kell erőltetni magadból ezeket. Dávid sem tette, és már elkezdték így látni őt, mint egy felkent embert. Még ugyanaz volt, de szellemében már más volt. Elkezdtek előjönni azok a tulajdonságai, amit addig nem is vettek észre. 

Sámuel 1. könyve 18:5: És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhová küldte Saul. Ezért a harcosok élére állította őt Saul. Tetszett ez az egész népnek, még Saul udvari embereinek is. 

Mindenki megszerette Dávidot az egyszerű katonáktól a tisztekig mindenki. Csak Saul lett rá féltékeny.

 Sámuel 1. könyve 18:7-8: A táncoló asszonyok így énekeltek: Megölt Saul ezer embert, Dávid meg tízezer embert! Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta: Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak! Még majd a királyság is az övé lesz! 

 Sámuel 1. könyve 18:14-16: Dávid minden útján sikerrel járt, mert vele volt az ÚR.  Amikor látta Saul, hogy milyen nagy sikereket ér el, rettegni kezdett tőle. De egész Izráel és Júda szerette Dávidot, mert ő vonult az élükön ki és be. 

Saulba először jött a féltékenység, jött az irigység, utána pedig már el akarta pusztítani Dávidot. Pedig Saul fia és lánya is megszerette Dávidot. Az egész családja, és az egész nép is. Mindenki látta, hogy felkent, és egyetlen egy csatát nem vesztett el. Amikor az Örökkévaló kenete a te szellemeddel találkozik, akkor ott robban valami. Kell egy próféta, aki felkeni. Amikor jön a felkenetés, akkor már nem te vagy az. Hanem a benned munkálkodó kegyelem. Ezért fontos a felkenetés. Amikor fel vagy kenve egy bizonyos pozícióra, egy bizonyos munkára. Mert akkor olyanokat megcsinálsz, amiről azt gondolod, hogy soha nem fogod tudni megcsinálni. 

 De mi jön ezzel egy időben? Az üldöztetés, az életére akarnak törni. Először csak irigykednek rá, de aztán már el akarják pusztítani. Saul nem elégedett meg, hanem üldözte Dávidot. És két olyan alkalom is volt, amikor Dávid leszámolhatott volna az ellenségével. Amikor megölhette volna. De milyen volt Dávid szíve? Mert az Örökkévaló szelleme benne volt. 

Azt mondta: „Hogy merném én kinyújtani az én kezemet Isten felkentjére?” Ez a Dávidi szív.

Megtehette volna, hogy az ellenségét elpusztítja, de nem tette meg. És még Saul halálakor is sírt Dávid. Nem csak képmutatásból sírt, hanem a szívéből sírt. Azért sírt, mert Saul is az Örökkévaló embere volt, a harcosa. És te is meg leszel tesztelve, amikor Isten kenete találkozik veled. Hogy hogyan bánsz el az ellenségeiddel. Figyeljetek, mert meg lesztek tesztelve. Hogy hogyan tartod meg a szíved. Amikor Isten szelleme találkozik a te szíveddel, már nem akarsz visszavágni. 

 Máté 5:11-12: Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek.” 

Jézus még a kereszten is azt mondta, hogy: „Ne tulajdonítsd nekik a bűneiket..” És amikor te így állsz az ellenségeidhez, amikor te így állsz azokhoz, akik bántanak, üldöznek, átkoznak, akkor te Isten kenetét szabadítod fel a te életedben. És nem tudnak neked ártani. 

Saul egyszerűen nem tudta Dávidot legyőzni, mert az Örökkévaló szelleme volt vele. És az a kérdés, hogy te ott vagy-e, ahol Isten akar látni, és veled van-e az örökkévaló szelleme, mert ha veled van, akkor elpusztíthatatlanná válsz! Nem tudnak mit csinálni veled.  Miben volt az ereje? Nem magában, hanem felállította a 24 órás dicséretet. Nem hadsereget állított, hanem megtanult függeni Istentől. De amikor függsz Istentől minden pillanatban, akkor a szellem jön ki. A szellem lesz erős, ezért mondja pont az Úr nekünk, hogy a kenet ára a tőle való függés. 

Volt, amikor előjött a test nála is, és meg akarta ölni Nábált. De a felesége imában nem engedte, hogy kilépjen testbe. Mert lehet, hogy ha kilép, elveszt valamit. De benne maradt az Örökkévaló akaratában. 

Vannak olyan napok, amikor nem vagy ráutalva, hogy megkérdezd Istent, akkor követed el a legnagyobb hibákat. Mert akkor kilépsz testbe, és a szellemed nincs összeköttetésben azzal, aki minden helyzetben, és mindenkor a javadat munkálja. 

Legyen a szíved Istentől függő, mert ha a szívünk Istentől függő, akkor alázatosak vagyunk, mert tudjuk, hogy nem tudjuk a magunk erejéből megcsinálni.

Itt tudod a tanítást megnézni: https://youtu.be/YmLQFzZO5DI

Isten hozott!