Személyes üzenetek

Jézussal uralkodni

Róma 8:10-11 „Hogyha pedig Krisztus ti bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem ellenben élet az igazságért. De ha Annak a Szelleme lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Szelleme által.”

 Egy idő után abba kezdesz el hinni, hogy benned ott van Isten élete és, hogy ez az élet járja át a sejtjeidet. Ezért, hogy ha bármi rendellenesség támadna, vagy erőtlenség a testedben, akkor Istennek ez az élete kiszorít belőled minden rendellenességet és elhozza a mennynek az erejét és te rendben leszel. Nagyon fontos, hogy kialakítsunk egy bibliai látásmódot az életünkkel kapcsolatban!

Fontos, hogy az Igére építsük az életünket, hogy Istennel beszéljünk összhangban!

A szellemed életet ad neked a megigazultságod miatt. Mivel abban a pillanatban, ahogy elhitted, hogy Jézus meghalt a kereszten és eltemették és feltámadt és elfogadtad Őt uradnak, Isten újjászült téged és megigazult ember lettél! A szellemed ilyen módon életet ad a te testednek. Isten élete van benned és ez az élet jár át téged és ez az élet ad neked életerőt és vitalitást! Ezért ha bármilyen erőtlenség vagy gyengeség van, a testedben ez az élet helyreállást tud hozni mindenben. Ez már egy magasabb szint, amikor ebből nézed a helyzetet. Aszerint a hit szint szerint cselekedj, ami van a szívedben! Aszerint a hit szint szerint cselekedj, amiről tudod, hogy jelen helyzetben a te hited! Mindegy hogy melyik szinten vagy teljesen mindegy ne érezd, kárhoztatva magad abból a hitből működj, ami most van neked! Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni per pillanat, de ne csodálkozz, ha Isten azt akarja, hogy egy újabb szintre lépj a hitben! Tehát ne akarj emberi elvárásoknak megfelelni most! Figyelj arra, hogy mire vezet, a Szent Szellem vírussal kapcsolatban. Ha arra vezet, hogy rejtsd el magad otthon és vészeld át és ez a te hited akkor cselekedjél ennek megfelelően, mert Isten ezen a hit szinten fog veled találkozni.

Ha az a hit szinted, hogy mindegy, mert ha véletlenül meg is betegszem, akkor Krisztus sebeiben már meggyógyultam és úgyis megfogok gyógyulni, akkor eszerint cselekedj! Amikor azt mondod, hogy „bennem van Isten élete nincs olyan vírus, ami hozzám tudna érni. Bármilyen vírus, betegség, ami hozzám ér az elpusztul azonnal. Sőt ha én ráteszem, a kezemet valamire ott a vírus elpusztul. Én vagyok a fertőtlenítő szer, amerre megyek, ott pusztul a vírus, mert én vagyok a fertőtlenítő szer.”

Nagyon fontos hogy a szíved hite szerint cselekedjél most! Amikor egyre jobban feljössz és egyre inkább felülről szemléled, a dolgokat az érzéki emberek nem tudnak ezzel mit kezdeni. Azt mondják, hogy bolond vagy azt mondják, hogy zöldségeket beszélsz, de te nem beszélsz zöldségeket, mert te az Igével összhangban beszélsz! Azt mondod ki, amit Isten igazsága rólad és, ami Isten igazsága az életedre nézve. Ne csodálkozz, hogy nem értik, de ne engedd, meg hogy visszahúzzanak a szintjükre! Ne engedd, meg hogy visszahúzzanak! Ha a Szent Szellem vezet valamire, hogy szeretetből valamit tegyél, meg akkor tedd meg, de ne engedd, hogy vissza húzzanak a szintjükre! Bármelyik hit szinten vagy teljesen jó dicsőség az Úrnak hogy ott vagy Halleluja! Isten szeret téged azon a hit szinten, azon a hit szinten fog megáldani. Viszont ha úgy érzed, hogy haladnod kell, egy kicsit akkor lépj egyet! Ez egy jó időszak, hogy megnyugodjunk, hogy az Úrral legyünk, hogy Isten megmutassa, hogy mi az, amiben szeretné, hogy változtassunk az életünkben, a szolgálatunkban, a munkákban.

Egy szellemi ember az tud különbséget tenni a dolgokban, helyzetekben. Egy szellemi ember felismeri az időzítéseket. Jézus ismerte az időzítéseket. Amikor eljöttek érte, hogy elfogják azt mondta nekik Jézus, hogy ez a ti órátok. Amikor Názáretben bement a zsinagógába és felolvasott az Ézsaiás próféta könyvéből leakarták Őt lökni a szakadékba ott pedig átment közöttük, mert tudta, hogy nem az ő idejük van. Tudta, hogy nincs ott az idő, hogy történjen vele valami.

2 Thesszalonika 2:7 „Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne: csakhogy annak, a ki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.”

Az Antikrisztus szelleme már munkálkodik a földön, de az Ige azt mondja, hogy az egyház uralkodik a földön. Mivel Krisztus a fej, minden hozzá, tartozik, Ő uralkodik, de Ő ott van az Atya jobbján. Az Ő teste az egyház, a Szent Szellemmel betöltekezett keresztyének, azok itt vannak a földön és Jézus most ezen az egyházán keresztül uralkodik. Mi tartjuk vissza az ördög munkáját, az egyház! Amikor azt írta az Igében, hogy „annak aki” akkor Isten itt rád is gondolt személyesen, hogy ebben neked is részed van. Amikor oda állsz a pásztoroddal, apostoloddal, a gyülekezeteddel egy közös imára, egy közös böjtre, akkor neked is részed van ebben, hogy vissza tartod az egyházzal az ördög munkáit.

Nem a félelemnek van itt az ideje, nem arról szól ez az időszak, hogy te bármitől is féljél! Aminek itt van az ideje az az uralkodás!

Ezt tesszük, most az imáinkkal ezt tesszük most a böjtünkkel. Isten kegyelméből a Szent Szellem által te be tudod tölteni azt az elhívást, azt a szolgálatot, amivel Isten megakar bízni ebben az időben! Ezért fontos hogy beszeljünk ezért fontos, hogy szellemi igazságokat szóljunk. A szellemi igazság azt jelenti, hogy amikor imádkozunk, egy akaraton akkor a szellemi erők megvannak törve. Szellemi igazságokat kell kihirdetnünk, mert a beszedünk, által kormányzunk!

Zsoltár 18:33-40 „Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harczra, karjaim meghajlítják az érczíjat. És adtad nékem a te idvességednek paizsát, és te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim. Üldözöm ellenségeimet és elérem őket, és nem térek vissza, míg meg nem semmisültek. Összetöröm őket, hogy fel sem kelhetnek; lábaim alá hullanak. Mert te öveztél fel engem erővel a harczra, alám görbeszted az ellenem felkelőket. És megadtad, hogy ellenségeim meghátráltak, és az én gyűlölőimet elpusztíthattam.”

Isten akarata az most hogy te előre haladj az életedben! Arra a magas helyre állít téged, amit Isten már amúgy is eltervezett az életedben! Ha te most megfelelő módon reagálsz, megteszed a megfelelő dolgokat, amire Isten szelleme vezet és a vezetőid, akkor Isten a te magas helyeidre felállít téged! Most Istennek olyan emberekre van szüksége, akik megtudják hajlítani az ércíjat és onnan tudják kilőni a nyilakat az ördög munkájára.

Ha eddig nem így volt itt az idő, hogy elkezd kősziklára építeni a házadat!

Azzal hogy hallgatod Isten Igéjét és megcselekszed azt! Ilyenkor mindegy mi fog jönni az életedben, mert te szilárdan fogsz állni az Úrban. Ezért az erőért te felelsz, hogy felgerjeszd magadban. Isten most is a javadra munkálkodik, de neked is kell, hogy megállj erőben! Ha néha elesnél, Isten fog küldeni valakit, aki megtámaszt!

A tanítás kezdetét 01:38:01-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/Vm4jaRIKCc0

Fogadd magadba Isten szavát!

Lukács 2:5 „Hogy beirattassék Máriával, a ki nékijegyeztetett feleségül és várandós vala.”

Máriáról olvashatjuk az Igében, hogy hogyan vette Istennek a szavát, hogy hogyan fogadta be az Igét, és esett teherbe a Szent Szellem által.

Amikor te befogadod Istennek a szavát, amikor azt mondod, hogy az a tiéd, akkor a szellemedben elkezd formálódni. Amikor belépsz Istennek a jelenlétébe, akkor elkezd valami új dolog történni az életedben nem az, ami régen volt.

Kell, hogy Istennek a szava áttörjön benned, hogy a szíved földje fel legyen ásva, hogy Isten magját bele lehessen vetni! Vannak bizonyos helyzetek, amik segítenek ahhoz, hogy a szíved megpuhuljon.

Azért kell Istennek, a szavát magadba fogadnod, hogy legyen vezetés, látás az életedben. Amikor beteljesedik a prófécia, nem mindegy az időzítés. Nem mindegy, hogy mikor veszel egy új házat, nem mindegy, hogy mikor fogan meg egy baba, nem mindegy. Nem mindegy, mert az embereknek a szíve gyakran nincs készen a dolgokra.

Lukács 2:6-7 „És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogynem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.”

Isten tudta, hogy Mária mikor fogja megszülni Jézust, hogy mikor kell megszületnie.

Lukács 2:10 „És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:”

Mikor megjelent az angyal a pásztorok elkezdtek félni, de az angyal mondta nekik, hogy ne féljenek. Isten hozzád is szól, hogy ne félj. Amikor az Úr hirdet nektek örömöt, amikor szól hozzád, azt tudnod kell, hogy az sokszor nem a te örömöd, hanem sokaknak az örömére lesz.

Amikor elkezdesz örülni a másik örömén az Úr oda, adja neked a tiédet. Ha a másén hű vagy oda fogja adni az Úr a tiédet!

Amikor kimondja Isten az Ő szavát egy prófétán keresztül, egy angyalon keresztül, egy gyermeken keresztül elkezd a szó dolgozni.

Lukács 2:13-14 „És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, a kik az Istent dícsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!”

Amikor az angyal át adta az üzenetet angyalok sokasága jelent meg a pásztoroknak.

Amikor elhangzik, egy prófétai üzenet az átváltoztat egy légkört, és sokszor angyalok jelennek meg ekkor és elkezdik kimunkálni azt a prófétai üzenetet, hogy az megvalósuljon. Amikor ki van mondva egy szó, azt valakinek be kell fogadni. Így jön a megtérés, így jön Istennek a szava hozzád, így jön a gyógyulásod hozzád.

Lukács 2:19 „Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.”

Mária nem felejtkezett el arról, amit Gábriel arkangyal mondott neki, nem felejtkezett el a pásztorok üzenetéről, nem felejtkezett el arról, hogy Isten mit mondott neki a gyermekkel kapcsolatban. Ne felejtkezz el arról, hogy mit mondott neked Isten, magaddal kapcsolatban, a családoddal kapcsolatban, az elhívásoddal kapcsolatban, a szolgálatoddal kapcsolatban. Ezért fontos a prófétai szó!

Lukács 2:25-26 „És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, a kinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, a ki várta az Izráel vigasztalását, és a Szentszellem vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentszellem által, hogy addig halált nem lát, a míg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.”

Kellett, hogy Jézus Krisztus születéséért közbenjárók imádkozzanak.

Sokan elabortálják a dolgokat, mert nem várják meg, hogy kikeljenek.

Ezért kell türelemmel várni, ezért kell táplálni azt, ami elkezd nőni az életedben. Nem magától jönnek létre a dolgok, nem magától térnek meg az emberek, mindenért és mindenkiért egyszer már imádkoztak, azért jutott oda, ahol most van.

A tanítás kezdetét 1:49:40-től láthatod:

https://www.youtube.com/embed/HcjeoXemw6Q

Mennyi időt töltesz az Úrral?

A Mennyei Atya minden egyes fiát számon tartja. Így vagy te is számon tartva.

A mai napon is az Úr a te El Shaddai-od. Isten, Aki több mint elégséges, Aki bőséget adott neked, Aki ellátott téged, aki felemelt téged. Az Úr a te Oltalmazód, az Úr a Seregek Ura, Aki veled van, aki Jákóbnak az Istene. Ő a te Várad. Megemlékezünk az Úr jóságáról, megemlékezünk és bemegyünk a hálaadás völgyébe.

Ne kérd Istent, hogy segítsen meg, mert te magad vagy a segítség, ahová mész a segítség jelenik meg! Ne kérd, hogy áldjon meg, mert te már meg vagy áldva! Minden szellemi áldással megáldott, ami a Mennyben van (Efézus 1:3), mindennel megajándékozott, ami az Istenfélelemhez szükséges (2Péter 1:3).

Egy kapcsolat a kommunikáción keresztül fejlődik, meg kell tanulnod kommunikálni a másikkal, ez nem természetesen jön, bele kell fektetni ebbe. Nagyon szép, hogy ajándékot veszünk a másiknak, de a feleségek legjobban arra vágynak, hogy kommunikáljanak velük. Ugyanez van a Mennyei Atyáddal kapcsolatban is. Lehet, hogy azt gondolod, hogy egyszer felkelsz, és az égből lehullik az, hogy imádkozni akarsz. Nagyon sokszor nem így működik. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az érzéseid, ez nem erről szól.

Minél több időt töltesz a mennyei atyáddal, annál több időt akarsz majd Vele tölteni.

Nem mondhatod, hogy „nincs kapcsolat az Úrral, az Úr nem beszél hozzám”. Szánsz mindennap rá időt? Keresed Őt? Nagyon fontos a kommunikáció egymással. Ha Istenen tartod a fókuszt, és nem azért teszed a dolgaidat, hogy az embereknek kedves legyél, akkor erősen fogod elvégezni a pályafutásodat, de ha az emberekre teszed a fókuszt és leveszed Istenről, akkor nem fogod befejezni a futásod erősen. Kezdj el dolgozni az Úrral való kapcsolatodon is! Ez időben mérhető, ha naponta két percet töltesz naponta az Úrral, akkor nem veszed Őt elég komolyan. Időt kell szakítanod Istenre, ez fegyelmezettséggel jár. Lesznek kiábrándító dolgok, amik elvonnák a figyelmedet. Amikor időt töltesz Istennel, csukd be az ajtódat, tedd el a telefonodat és 100 %-ban figyelj Istenre!

1Korinthus 14:2 „Mert a ki nyelveken szól, nem embernek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hanem Szellemben beszél titkos dolgokat.”

Nagyon fontos nyelveken imádkozni. Lehet, hogy sok éve harcolsz valamivel, de ha elkezdesz nyelveken imádkozni, akkor meg fogod ragadni a győzelmet.

1Korinthus 14:14 „Mert ha nyelvvel könyörgök, a szellemem könyörög, de értelmem gyümölcstelen.”

Azt mondja itt Istennek az Igéje, ha nyelveken imádkozol, akkor a belső embered, a szellemed imádkozik, az kommunikál Istennel. Lehet, hogy sok mindent még nem értünk Istenről, de ahogy nyelveken imádkozol, jön a mélyebb megértés Istenről. Meg fogsz lepődni azon a csoda sorozaton, ami az életedben fog történni a nyelveken imádkozás hatására.

Ha megnézed Pál Apostol életét, rengeteg csoda történt az életében mindennap, csodák csodára történtek, bárhova ment mindenhol csodát tapasztalt. De van egy titok Pál Apostol életében, ami miatt így használta az Úr.

1Korinthus 14:18 „Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál inkább tudok nyelveken szólni;”

Ha mindennap beszélsz nyelveken, minden természetfölötti lesz a te életedben, de ehhez fegyelmezettség kell. Ha eddig 6-kor keltél, lehet, hogy mostantól 5 órától kell. Edzened kell magadat, mindennap kell ezt hasznosítanod. Már azzal is csodákat fogsz átélni, ha csak pár perceket töltesz nyelveken imádkozással.

Mindennek a megoldása, amire szükséged van, már benned van.

A tanítás jegyzetét 1:44:50-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/D-v4bGs6Zbc

Ne élj törvény alatt!

Galata 3:1-2 „Óh balgatag Galátziabeliek, kicsoda ígézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a Jézus Krisztus úgy íratott le, mintha ti köztetek feszíttetett volna meg? Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Szellemet, avagy a hit hallásából.”

Vannak emberek, akik újjászületnek Szent Szellem által és vissza mennek a törvény alá, vissza mennek a vallásba és vissza mennek a cselekedetek által való megigazulásba. Nagyon sok esetben, ha találkozol egy vallásos emberrel, vagy ha rossz környezetben vagy, akkor mindaz a tűz elkezd belőled eltűnni, ami eddig ott volt. Elkezdesz arra figyelni, hogy embereknek felelj meg, hogy hogyan öltözködj, hogy eleget tegyél az emberek kéréseinek.

Amikor megtérsz ebből, akkor az felszabadulsz a törvény alól. Megszabadulsz a démonoktól, a nyomás, a kárhoztatás alól. Ugyanis a törvény félelem alatt és kárhoztatás alatt tartja az embereket.

Aki megakar felelni az embereknek, az emberi elvárásoknak és azt hiszi, hogy aszerint lesz üdvössége, annak bejön az életébe az átok. Amikor látsz egy Isten szerint való tekintélyt, akkor alig várod, hogy engedelmeskedj, annak a tekintélynek, mert tudod, hogy ott védelem van és biztonság vesz téged körül.

Aki törvényből akar cselekedni, és élni a keresztyén életét, az úgy gondolja, hogy megtért, de ha ezt és ezt nem csinálja meg, akkor nem lesz megfelelő az Úrnak.

Isten akkor is szeret, ha nem olvasol Bibliát!

Isten akkor is szeret, ha nem imádkozol! Isten szereti a bűnös embereket is! Isten szeretett akkor is, amikor bűnben voltál, akkor hogyne szeretne akkor, amikor már Krisztusban vagy? Isten azt akarja, hogy növekedj szellemben, hogy felnőj! Ha megérted, hogy mit jelent Krisztusban növekedni, akkor automatikusan növekedni fogsz. Amikor megtérsz, akkor alkalmas leszel arra, hogy vedd a Szent Szellemnek az ajándékait, alkalmas leszel arra, hogy értsd a Királyságban a dolgokat.

 Amikor növekedsz szellemben, akkor növekedik a kegyelem is az életeden és növekedik a kenet is!

A tanítás kezdetét 03:14:31-től láthatod.

https://www.youtube.com/embed/RpbiRcU1pvQ

Isten hozott!