Prófétálj a csontoknak

ujszovetseg.weblap@gmail.com

2023. 03. 12.

Összefoglaló

Jézus azért jött, hogy a száraz csontok a helyükre kerüljenek, hogy megtartsa, ami elveszett, érted jött, és ha te keresztyénnek tartod magad, de ki vagy száradva, vagy nem vagy a helyeden, Isten be akar plántálni az Ő földjébe, és azt akarja, hogy be tudd tölteni az elhívásodat.

Összefoglaló

Jézus azért jött, hogy a száraz csontok a helyükre kerüljenek, hogy megtartsa, ami elveszett, érted jött, és ha te keresztyénnek tartod magad, de ki vagy száradva, vagy nem vagy a helyeden, Isten be akar plántálni az Ő földjébe, és azt akarja, hogy be tudd tölteni az elhívásodat.

Oszd meg ezt a posztot

Prófétálj a csontoknak

ujszovetseg.weblap@gmail.com, ÚjSzövetség Gyülekezet,

2023.03.12.

ujszovetseg.weblap@gmail.com

Az embernek a szelleme az több, mint a lelke, a teste. A szelleme akkor is hall, amikor mélyaltatásban van. A szellem akkor is él, amikor kisbabaként, kis embrióként ott van valaki az anyjának a méhében. Az embernek a szelleme akkor is tovább él, ha már elköltözik a földről, mert a szellem több, mint a test. A test nem használ semmit, a szellem, ami megelevenít, azt mondja Istennek az Igéje. Ezért szólunk szellembe, szólunk gyógyulást, kegyelmet. Kimegy az Úr prófétai szavak, akkor a csontok is megelevenednek. 

Ezékiel próféta könyve 37:1 „Lőn én rajtam az Úrnak keze, és kivitt engem az Úr szellem által, és letőn engem a völgynek közepette, mely csontokkal rakva vala. 2 És átvitt engem azok mellett köröskörül, és ímé, felette sok vala a völgy színén, és ímé, igen megszáradtak vala.3 És monda nékem: Embernek fia! vajjon megélednek-é ezek a tetemek? és mondék: Uram Isten, te tudod!” Most is nagyon sok megszáradt csont van. Sok embernek az élete ki van száradva, tönkre van menve. Tele van Európa szellemi tetemekkel. Tele van Magyarország szellemi csontokkal, amik egyszer éltek, de most meg vannak száradva.  Prófétálj a saját testednek is, prófétálj a saját csontjaidnak, családodnak, nemzetednek. Mit prófétálj? Halld meg az Úr beszédét!

Ezékiel próféta könyve 37:5” Így szól az Úr Isten ezeknek a tetemeknek: Ímé, én bocsátok ti belétek szellemet, hogy megéledjetek.” Mi a prófétáknak a szerepe? Hogy szólják az Úrnak a szavát. Hogy a csontok megelevenedjenek, helyreálljanak. Mi az én és a te szereped? Az, hogy ne legyél hitetlen, hanem legyél hívő, amikor nem látod a helyzetet, akkor is. Mert szellemben dőlnek el a dolgok. Nem azt mondta rögtön, hogy csontok ez meg az lesz veletek, hanem beszélt a szellemről, mert ha nincs Szent Szellem, akkor csontok maradnak. Sok keresztyén csak egy ülő hús és csont: ülnek a gyülekezetben és nincs bennük a Szent Szellem.

Ezékiel próféta könyve 37:6 „És adok reátok inakat, és hozok reátok húst, és bőrrel beborítlak titeket, és adok belétek szellemet, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.” Nem azért csinálja ezt az Úr, hogy te nagy legyél. Nem azért van ébredés, hogy bárki kiemelkedjen, hanem azért, mert az Úr a nagyságát meg akarja mutatni, hogy Ő az Úr Európában, hogy Ő az Úr Magyarországon, a családodban, a kórházakban, a halál fölött, a pokol fölött.

Ne azt nézd csak, amit látsz. Mert látod a megszáradt tetemeket, a bűnöket, utcán drogosok beszélnek, rengeteg démon van körülöttük. Ezért kell az imádó oltár, ezért kell, hogy a városok is megváltozzanak. Angyalok kell, hogy dolgozzanak a városainkban és ezért kell prófétálni is. Aki próféta, az prófétáljon, aki evangélista, az lelkeket fog nyerni, aki imádkozó imádkozni fog, aki buzdító az buzdítson, aki adakozó adakozzon, aki tanító tanítson.

Ezékiel próféta könyve 37:7 „És én prófétálék, a mint parancsolva vala nékem. És mikor prófétálnék, lőn zúgás és ímé zörgés, és egybemenének a tetemek, mindenik tetem az ő teteméhez.” Sokszor, amikor az ébredés jön, úgy néz ki, hogy káosz van. Eddig csendbe ott voltak a kövek, a csontok, hirtelen nagy zúgás és a csontok elkezdtek mozogni, elkezdtek megindulni a dolgok. Elkezd a családodba is megindulni. Ilyenkor némelyek megrendülnek, hogy mi történik. Elkezdenek olyan dolgok történni, ami eddig nem történt és szokatlan. Az emberek megrettennek a nem szokványos dolgoktól, hogy mi történik körülötte. 

Belépett Jézus a zsinagógába, mondták neki, hogy tudják, hogy ki, azért jöttél, hogy gyötörjél? Jézus megdorgálta. Miért? Mert azt mondta az ördög, hogy tudom, hogy ki vagy, honnan jöttél, ismerem a te szennyesedet, tönkre foglak téged tenni. Mondja az ördög, hogy tudom a gyenge pontjaidat, hol lehet megtámadni a betegséggel, az anyagiakkal egyébbel, majd megszégyenítelek téged, mert én tudom, hogy lehet téged tönkre tenni. Ne legyél kíváncsi sátán véleményére! Arra legyél kíváncsi, hogy mit mond Isten terólad

Amikor az Úr megjelent valakinek azzal kezdte, hogy: Ne félj! Például Dánielnek vagy Máriának.  Lukács 1:30” És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.” Miért mondta? Mert az embereket a legjobban a félelem tudja rossz irányba vinni. Sose dönts a félelmeid alapján, sőt a félelmeid ellenére azt tedd meg, amit az Úr akar, mert a félelem attól akar visszatartani. Hittel lépj a hitetlenség ellenére. 

Ezékiel próféta könyve 37:8 „És látám, és ímé inak valának rajtok, és hús nevekedett, és felül bőr borította be őket; de szellem nem vala még bennök.”  Átrendeződés lett. Ma sok ember nincs a helyén a világban és az egyházban sem. Van, akiket az Úr áthelyez egyik helyről a másik helyre. Fontos megtalálni a saját ízületedet, a saját csontodat, saját helyedet, és ekkor elkezdenek átalakulni a dolgok. Van, amikor a csontok a helyükre kerülnek, már van rajtuk bőr, – az emberek ott vannak darabra – de még szellem nincs bennük. Ezékiel próféta könyve 37:9 ”És monda nékem: Prófétálj a szellemnek, prófétálj embernek fia, és mondjad a szellemnek: Ezt mondja az Úr Isten: A négy szelek felől jőjj elő szellem, és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!„ Két prófécia volt itt. Az egyikben elmondta, hogy mi lesz velük, de a másodikban pedig, hogy prófétáljon a szellemnek. Egyszer a csontoknak kellett szólni, egyszer az embereknek kellett szólni, aztán pedig a szellemvilágba kellett szólni. Akkor még nem volt itt a Szent Szellem. Van, amikor kell szólni a szellemvilágba. 

Ezékiel próféta könyve 37:11 „És monda nékem: Embernek fia! ezek a tetemek az Izráel egész háza. Ímé, ezt mondják: Elszáradtak a mi csontjaink és elveszett a mi reménységünk; kivágattunk!” Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz, még ma is gyógyít. Istennek még ma is van ereje, egyháza és itt van a földön, vannak prófétái, apostolai, tanítói, evangélistái, bátorítói adakozók, gyámolítók és te vagy az Úrnak a kinyújtott keze, a szája, a lába, a finanszírozója, az áldása más emberek számára.

Ha tele vagy Szent Szellemmel, akkor még a nehézség ideje alatt is kijön belőled a kenet. De ha tele vagy keserűséggel, sérülésekkel, akkor megnyomják azt a pontot és rögtön felkel benned. Ezért fontos a gyógyulás, és hogy a szívetek meggyógyuljon, az emberek bizalma is helyre tudjon állni. Azoknak, hogy legyen bizalma, akik csalódtak. Azt mondja Jézus: Boldog, aki bennem meg nem botránkozik. Olvassuk, hogy Jézushoz jött a parázna nő és azt mondta neki, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél, senki nem kárhoztat, és én se kárhoztatlak. Ez nem azt jelenti, hogy megengedjük a vétkezést és a bűnöket a gyülekezetben! Bűngyűlölőnek kell lenni, de a bűnöst szeretni kell. Ezért fontos dolog, hogy jó reakcióink legyenek. 

Ésaiás próféta könyve 43:1” És most, oh Jákób, így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy!” Jákób eredeti neve azt jelenti, hogy csaló, akiből Izrael lett, mert találkozott az Úrral és harcolt az Úrral és győzött. Megragadta az Ő ígéreteit, az elsőszülöttségi jogot, amire az Úr hívta el őt. Sokszor, akármilyen volt a régi életed, az Úr egy új nevet ad neked. Izrael azt jelenti, hogy Isten harcosa. A csalóból, így lett Isten harcosa, ez egy prófétikus név az Isten harcosa. Azért nem kell félned, mert az Úr kiváltott téged a bűnből, a régi életedből, betegségeidből sok mindenből, az atyáidtól örökölt hiábavaló természetedtől. és azt mondta, hogy: Az enyém vagy.  

Ésaiás próféta könyve 43:2 „Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged”. Ha tűzben jársz nem égsz meg. Az ellenség azt akarja, hogy megperzseljen téged, hogy elbuktasson, tönkre tegyen, hogy Isten népét ellehetlenítse, közbenjárókat megszégyenítse, hogy ha megveri a pásztort szétszéled a nyáj. Ez sátánnak a terve. Az Istennek a terve, hogy magasabb szintre kerülj, befusd a pályádat, az egyház világítson, mi legyünk a világnak a világossága

A harci kedvedet ne veszítsd el akkor se, ha minden jól megy. Legyél harcos, gyűlöld az ördögöt, és szeresd az Urat teljes szívedből. Az igazi győzelmek még csak most jönnek. Nem elveszel, hanem Isten népe virágozni, gyümölcsözni fog. A mamák egészségesek lesznek, lesz elegendő pénzetek felnevelni a gyerekeket, lesz jó lakásotok és békességben fogjátok szolgálni az Urat. Lesz hozzá erőtök, ajándékotok, fogtok tudni jól tanulni, előre menni, lesznek férjek, feleségek, mindenki a helyére kerül. 

Legyél tekintély alatt lévő férfi és nő. Ne legyél magányos. Legyen benned immunitás, legyen benned, hogy megtaláld  a kígyómérget, ami el akar érni.. Ha belemegy valakibe a kígyóméreg megbénul az idegrendszere, nem tud ellenállni. Van, aki hall egy hírt, hirtelen lebénul és nem tud mit csinálni. Szellemi élete megbénul és megbotránkozik, elhiszi a hazugságot. Ezért nem mindegy, hogy mit hallgatsz meg és mit hiszel el. Ne higgy sátán híreinek. Ne a félelmeid miatt lépj vagy ne lépj, – a mongúzok felmennek a fára és elharapják a kígyónak a nyakát. Ilyen embereket keres az Úr, akik immunisak már a kígyóméregre, a sátán hazugságaira. 

Olyan emberek töltik be az elhívásukat az utolsó időkben, akik nem az Antikrisztus szellemének fognak hinni. Nem fognak hinni a félelmeknek, hazugságoknak, hanem hisznek az igazságnak. Ha egyszer már megismerted Krisztust, akkor ne botránkozz meg benne. Lehetnek dolgok, amik történnek az életedbe, amit nem értesz, de attól még Istennek az Igéje nem változik meg. Mert minden ember legyen hazug, de Isten igaz. Igéje akkor is működik – mint a gravitáció -, ha éppen nem hisznek benne vagy éppen nem úgy történik, mert lehet egy másik erő, ami kimozdítja a gravitációt, például felhajtóerő. 

Jézus azért jött, hogy a száraz csontok a helyükre kerüljenek, hogy megtartsa, ami elveszett, érted jött, és ha te keresztyénnek tartod magad, de ki vagy száradva, vagy nem vagy a helyeden, Isten be akar plántálni az Ő földjébe, és azt akarja, hogy be tudd tölteni az elhívásodat. Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.

Itt tudod megtekinteni a teljes tanítást: https://youtu.be/j-51aW4gVpA

Isten hozott!